Cynllunydd Hyfforddiant

Nod y dudalen hon yw cynnig cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau sy'n cefnogi arfer dda yn y blynyddoedd cynnar

Rydym yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb a rhithwir trwy ein cynllunydd hyfforddiant isod a gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o gyfleoedd i ddysgu yn ein hadran dysgu rhithwir.

Red pin in calendar
  • Cyfrifoldeb y sawl sy'n mynychu yw darparu cyfeiriad e-bost, bod yn ymwybodol o'r rhesymau dros wneud hynny a chytuno i ddata gael ei ddefnyddio. Gan y bydd pob gohebiaeth yn cael ei anfon drwy ebost, sicrhewch fod y manylion yn cael eu cadw'n gyfredol os gwelwch yn dda.
     
  • Os oes angen i chi ganslo archeb, rhaid gwneud hynny o leiaf 24 awr cyn dyddiad ac amser dechrau'r cwrs. Gellir gwneud hyn drwy anfon e-bost at [email protected]. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnig lle i unrhyw un ar y rhestr aros ac i'r hyfforddwyr gael y rhestr bresenoldeb ddiweddaraf er mwyn paratoi ar gyfer y sesiwn.

Plis darllenwch ein telerau ac amodau yn llawn cyn archebu lle ar unrhyw ddigwyddiad.


Mae ein holl gyrsiau yn cyd-fynd â'r categorïau newydd a amlinellir yn y Safonau ac ar ôl eu cwblhau bydd pob un sy'n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif gyda'r categori a'r pynciau dan sylw a restrir. Bydd newidiadau pellach sy'n cael eu gwneud i Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn cael eu hadlewyrchu yn ôl y galw gyda sesiwn ychwanegol. Bydd y sesiwn ychwanegol hon yn rhad ac am ddim i'r rhai sydd wedi mynychu unrhyw hyfforddiant o'r categorïau diogelu.

Rhaid i'r holl staff fynychu hyfforddiant diogelu sy'n addas i'w rôl a rhaid cyflawni pob gofyniad newydd mewn perthynas â'r hyfforddiant Diogelu erbyn diwedd Tachwedd 2024. Cyfrifoldeb y person sy'n mynychu'r hyfforddiant fydd i cynhyrchu'r dystysgrif a'r llyfr gwaith sy'n cynnwys y dystiolaeth a gwmpesir yn y cwrs hwn i'w chyflwyno i AGC wrth archwilio.

 

Diogelu – Categori B - dyddiad newydd!

- New Pathways
DyddiadCychwynGorffen
23/04/20249:3016:30

Nod y cwrs lefel canolradd hwn yw sicrhau bod cyfranogwyr yn gwybod beth i chwilio amdano a chael gwybodaeth glir am y broses adrodd a'u cyfrifoldebau eu hunain.
 
£30 Aelodau / £60 Rhai nad ydynt yn aelodau

Archebwch ar-lein

 

Diogelu – Categori C - dyddiad newydd!

- New Pathways
DyddiadCychwynGorffen
07/05/249:3016:30
14/05/249:3016:30


Nod y sesiwn lefel uwch hon yw cynefino cyfranogwyr â'r hyn sy'n digwydd a sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan ym mhob un o'r camau diogelu ar ôl i adroddiad diogelu gael ei wneud.

Gofyniad Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gofal plant wedi’i reoleiddio (NMS) yw bod yr hyfforddiant hwn yn darparu 12 awr o amser dysgu a addysgir. Mae'r sesiynau'n cael eu rhannu'n ddau floc ac mae myfyrdod a chwblhau'r llyfr gwaith yn cael ei ddarparu rhwng sesiynau. Mae angen mynychu'r ddau sesiwn i fod yn cydymffurfio.

£45 Aelodau / £90 Rhai nad ydynt yn aelodau

Archebwch ar-lein

Trwy Lygad Plentyn

DyddiadCychwynGorffen
07/03/249:3010:30
Mae adnodd newydd hyn wedi'i gomisiynu'n arbennig gan Flynyddoedd Cynnar Cymru a'i nod yw datblygu arfer gorau mewn amgylcheddau blynyddoedd cynnar.
 
am ddim

Archebwch ar-lein

DARPL Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar

DyddiadCychwynGorffen
07/03/2413:3015:30
14/03/2413:0015:00
21/03/2413:0015:00

Mae cyfres dysgu proffesiynol DARPL i ymarferwyr Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar yn cynnwys tair sesiwn sy'n dadbacio gwrth-hiliaeth ac yn archwilio camau y gellir eu gweithredu mewn lleoliadau gofal plant, gwaith chwarae, gwarchod plant ac addysg blynyddoedd cynnar.

am ddim

Archebwch ar-lein

Plant Tawel, Swil, a Phryderus

DyddiadCychwynGorffen
11/03/2416:3018:30

Nod y sesiwn hon yw cyflwyno'r ffordd orau o gefnogi plant Tawel, Swil, a Phryderus (QSA) yn y blynyddoedd cynnar.

am ddim to groups offering funded Foundation Learning Nursery places (three to four year old education) only.

Archebwch ar-lein

 Mae cymaint o newid yn digwydd rhwng 18 mis – 3 oed. Beth am ymuno â ni ar gyfer cyfres o weminarau sy'n archwilio byd chwarae a sut mae'n edrych yn ymarferol i blentyn ifanc rhwng 18 mis a 3 oed. gyda Nia Beynon. *Gall y rhain fod yn weminarau annibynnol.

Sesiwn 1:
Chwarae yw'r hanfod - Sut mae symud a chwarae yn adeiladu ymennydd ifanc

- Nia Beynon
DyddiadCychwynGorffen
04/03/2418:0019:30

Byddwn yn archwilio pwysigrwydd ymgorffori chwarae gweithredol a darparu'r cyfleoedd delfrydol i wella datblygiad ymennydd plentyn bach.
 
£20 Aelodau / £35 Rhai nad ydynt yn aelodau

Archebwch ar-lein

Sesiwn 2:
Chwarae yw'r hanfod - mae'n broses!

- Nia Beynon
DyddiadCychwynGorffen
11/03/2418:0019:30

Ymunwch â ni am gipolwg ar y broses ddiddorol o chwarae
 
£20 Aelodau / £35 Rhai nad ydynt yn aelodau

Archebwch ar-lein

Sesiwn 3:
Chwarae yw'r hanfod - Cyfoethogi lle i chwarae

- Nia Beynon
DyddiadCychwynGorffen
18/03/2418:0019:30

Byddwn yn canolbwyntio ar yr amgylcheddau sy'n sail i'n harferion da a pham mae ein rolau mor bwysig yn yr amgylcheddau hyn.
 
£20 Aelodau / £35 Rhai nad ydynt yn aelodau

Archebwch ar-lein

Caru’r Iaith!
Teimlo'n rymus i ddefnyddio'r Gymraeg ac ieithoedd eraill

- Nia Beynon
DyddiadCychwynGorffen
14/03/2418:3020:00

Byddwn yn edrych ar fanteision dwyieithrwydd ac, os caiff ei gyflwyno'n gynnar, sut y gall hyn newid sut mae plant yn byw eu bywydau am byth.
 
£20 Aelodau / £35 Rhai nad ydynt yn aelodau

Archebwch ar-lein

Cyfarfod Rhwydwaith Arweinwyr a Rheolwyr
DyddiadCychwynGorffen
05/03/20249:3011:00

 Mae'r rhain yn gyfleoedd i arweinwyr a rheolwyr ein lleoliadau cwrdd ar-lein a rhannu sgyrsiau sy'n bwysig i'r sector ac i redeg ac arwain staff mewn lleoliadau ledled Cymru. Rydym yn hwyluso'r cyfleoedd hyn i rwydweithio a rhannu sgyrsiau. 

Archebwch ar-lein

Toddler looking at computer


Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru ar y cyd ag Alice Sharp Ltd yn cynnig pecyn hyfforddi unigryw sydd wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio felhyfforddiant tîm yn eich ymroddiad. Mae'r pecyn yn cynnwys pedwardosbarthiadau meistr. Gellir prynu'r rhain am bris arbennig o £80.

Byddhyn yn rhoi mynediad i'r gweminarau am 1 flwyddyn o'r dyddiadcofrestru a gellir ei gyrchu i weddu chi a'ch tîm.

Sesiwn 1: Dan 1

Cyfoethogi chwarae i blant dan 1 oed. Mae taith ddysgu pob babi yn unigryw, felly sut ydym ni'n nodi strategaethau i sicrhau bod pob babi yn teimlo fel bod rhywun yn gwrando arno, yn cael ei ystyried a'i ddathlu.

Sesiwn 2: 0-2 Flynedd

Clebran baban gyda babanod a siarad â phlant bach. Bydd cynrychiolwyr yn archwilio sgwrs syml, siarad am gyfarwyddiadau, siarad am feddyli au asgiliau sgwrsio cymhleth. Adeiladu sgiliau mewn darllen ymddiddanol a phontio polion.

Sesiwn 3: 0-2 Flynedd

Cynllunio ac ymateb i chwarae dan dair oed. Nod y sesiwn hon yw deall chwarëusrwydd a sut i adlewyrchu ac ymateb i ymgysylltiad pob plentyn.

Sesiwn 4: 2 Flynedd

Mae'n wych bod yn ddau. Deall a chefnogi'r meddwl a'r theori ynghylch doniau cynhenid pob plentyn, yr amgylchedd a'r profiadau y maent yn eu hamlygu.

Prynu

Mae'r hyfforddiant hwn ar gael yn Saesneg yn unig. 

Mae mwg, gliniadur a phapur yn eistedd ar ddesg. Testun yn darllen: Cinio a Dysgu

Bydd ein sesiynau Cinio a'n Dysgu yn dychwelyd ar ôl y Pasg oherwydd gwyliau'r tymor ac edrychwn ymlaen at rannu ein themâu yn ein cynllunydd haf.

Bydd cysylltiadau yn cael eu hanfon at aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru yr wythnos flaenorol.

DolenGwybodaeth

Cwricwlwm i Gymru 2022 adnoddau hyfforddi


Datblygwyd gan Cwlwm, mae’r cwrs yma yn cynnig cyflwyniad clir a hwyliog i fethodoleg a datblygiad Cwricwlwm i Gymru 2022.

Aelodau yn unigearlyyears.wales
Aelodau mewngofnodwch i gael mynediad
Gwybodaeth a fideos i gefnogi’r daith.


Mae’r daith ddysgu proffesiynol wedi’i datblygu i helpu i arwain ysgolion trwy’r agweddau strwythurol a dysgu proffesiynol er mwyn paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. Mae’n eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd trwy’r gwahanol fodelau ar gyfer dysgu proffesiynol, a chynllunio taith eich ysgol eich hun.
 

Allanolhwb.gov.wales

 

Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol

 


Mae DARPL yn dwyn ynghyd dîm amrywiol o ddarparwyr sydd â phrofiad byw a phroffesiynol drwy hwb dysgu ac adnoddau proffesiynol sydd â safbwynt Cymreig o ran codi ymwybyddiaeth amlddisgyblaethol o hiliaeth, wrth i ni weithio gyda'n gilydd yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Dysgu proffesiynol i'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg i feithrin dealltwriaeth o ymarfer gwrth-hiliol a'i ddatblygu

Allanoldarpl.org

Modiwlau dysgu proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen


Cyfres o fodiwlau a gynlluniwyd i gynorthwyo ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen i fyfyrio ar ymarfer a darpariaeth yn y meysydd canlynol: Dysgu yn yr awyr agored; Datblygiad plant; Cyfnodau pontio; Arsylwi; Chwarae a dysgu sy’n seiliedig ar chwarae; Dysgu dilys a phwrpasol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys llawlyfr Cyflwyniad, y bydd angen ei ddeall cyn ymgymryd â'r dysgu yn y modiwlau, yn ogystal â chanllaw o gwestiynau cyffredin
 
Allanolhwb.gov.wales
Hyfforddiant Prevent
Mae'r adnodd hwn yn cynnwys 4 fideo byr (gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales) i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r Dyletswydd Prevent yng Nghymru. Mae’r canllawiau statudol yn cyfeirio at bwysigrwydd hyfforddiant ymwybyddiaeth Prevent i arfogi staff i adnabod plant sydd mewn perygl o gael eu denu i derfysgaeth ac i herio syniadau eithafol.
 
Allanolhwb.gov.wales

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)