Cynllunydd Hyfforddiant

Nod y dudalen hon yw cynnig cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau sy'n cefnogi arfer dda yn y blynyddoedd cynnar

Rydym yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb a rhithwir trwy ein cynllunydd hyfforddiant isod a gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o gyfleoedd i ddysgu yn ein hadran dysgu rhithwir.

  • Cyfrifoldeb y sawl sy'n mynychu yw darparu cyfeiriad e-bost, bod yn ymwybodol o'r rhesymau dros wneud hynny a chytuno i ddata gael ei ddefnyddio. Gan y bydd pob gohebiaeth yn cael ei anfon drwy ebost, sicrhewch fod y manylion yn cael eu cadw'n gyfredol os gwelwch yn dda.
     
  • Os oes angen i chi ganslo archeb, rhaid gwneud hynny o leiaf 24 awr cyn dyddiad ac amser dechrau'r cwrs. Gellir gwneud hyn drwy anfon e-bost at [email protected]. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnig lle i unrhyw un ar y rhestr aros ac i’r hyfforddwyr gael y rhestr bresenoldeb ddiweddaraf er mwyn paratoi ar gyfer y sesiwn.

Plis darllenwch ein telerau ac amodau yn llawn cyn archebu lle ar unrhyw ddigwyddiad.

Dathliad o Sector y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru
10/06/239:30Digwyddiad trwy'r dydd
Cardiff Marriott Hotel
Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru yn unig. Ffi archebu yn berthnasol 

Mae'n bleser gan Blynyddoedd Cynnar Cymru roi gwahoddiad i aelodau i ymuno â ni ar gyfer dathliad o'r Sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru wrth i ni hyrwyddo'r angerdd a'r ymroddiad a ddaw yn sgil ein haelodau i'r sector gofal plant yng Nghymru.

Gan gyfuno ein gwobrau blynyddol gyda rhaglen gyffrous o rai gwesteion arbennig iawn mae cynhadledd Blynyddoedd Cynnar Cymru yn gyfle perffaith i ymarferwyr ddod at ei gilydd i rwydweithio a chael eu hysbrydoli.

Mae ein siaradwyr wedi gadarnhau..
Laura Henri-Allain MBE, Storyteller and Educationalist
Alice Sharp, Adventures with Alice 
Paul Isaacs, Autistic Speaker, Trainer, Author and Consultant 

Archebwch ar-lein

Gorfodol / Gweithdrefn a Busnes

Dioglu - Categori A

DyddiadCychwynGorffen
06/06/239:3012:30
Nod y cwrs lefel cyflwyno yw sicrhau fod unrhyw un sy’n gweithio o fewn blynyddoedd cynnar yn ymwybodol o’r wahanol agweddau a gofynion diogelu plant yng Nghymru
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein

Archebwch ar-lein

Dioglu - Categori B

DyddiadCychwynGorffen
06/06/2313:0016:00
Nod y cwrs lefel canolradd hwn  yw sicrhau bod cyfranogwyr yn gwybod beth i chwilio amdano a chael gwybodaeth glir am y broses adrodd a'u cyfrifoldebau eu hunain.
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein

Archebwch ar-lein

 

Llesiant – Byddwch eich hunain gorau

Datblygu Deallusrwydd Emosiynol yn y Blynyddoedd Cynnar

DyddiadCychwynGorffen
17/05/239:3012:30
07/06/239:3012:30
21/06/239:3012:30
Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i bobl sy'n gweithio gyda phlant ifanc ddatblygu'u sgiliau, eu galluoedd, eu deallusrwydd emosiynol eu hunain a dangos ymarfer gorau model rôl, hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf heriol, gyda chysondeb. Bydd angen i chi fod yn bresennol ym mhob un o’r tri ac mae angen cadw camerâu ymlaen ar gyfer y cwrs.
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
Wedi Ysbrydolwyd gan Gywreinrwydd

Bocs Botymau Penigamp Mam-gu!

DyddiadCychwynGorffen
10/05/2317:3019:30
Y perffaith amherffaith - byd swynol rhannau rhydd. Os ydych yn credu fod plant angen cyfle i gael eu cyflwyno gyda chyfleoedd di-ri er mwyn dylunio, creu a dysgu ond yn ansicr ble i ddechrau neu eisiau dysgu sut mae plant yn elwa go iawn o chwarae rhannau rhydd, yna dewch draw i'r sesiwn hon i gael eich ysbrydoli ymhellach! 
Ffi archebu yn berthnasolPen-y-bont ar Ogwr

Cael yr amylchedd cywir!

DyddiadCychwynGorffen
07/06/2317:0020:00
Creu amgylchedd blynyddoedd cynnar o ansawdd ble mae plant ac ymarferwyr yn ffynnu.
Ffi archebu yn berthnasolYstrad Mynach

Archebwch ar-lein

Chwarae Bloc

DyddiadCychwynGorffen
19/06/2313:0016:00
Bydd y gweithdy hwn yn gyflwyniad i rwystro chwarae ac yn agor dealltwriaeth o ran pa mor bellgyrhaeddol y gall chwarae bloc fod i ddatblygiad plentyn
Ffi archebu yn berthnasolMountain Ash

Archebwch ar-lein

Cael yr amylchedd cywir!

DyddiadCychwynGorffen
28/06/2313:0016:00
Creu amgylchedd blynyddoedd cynnar o ansawdd ble mae plant ac ymarferwyr yn ffynnu.
Ffi archebu yn berthnasolLlanelli

Archebwch ar-lein

Unigolion Iach a Hyderus

Babi Actif a Ti

DyddiadCychwynGorffen
TBC17:0020:30
Mae’r hyfforddiant yn archwilio mewn dyfnder, datblygiad corfforol a llythrennedd corfforol babanod a phlant ifanc yn ystod eu 1,000 diwrnod cyntaf
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein

Cysylltiad Cyn Cywiriad

DyddiadCychwynGorffen
13/06/2317:0020:30
20/06/2318:0019:00
Bydd yr hyfforddiant hwn yn cyflwyno syniadau i’r cynrychiolwyr trwy ddefnyddio dulliau sail cysylltiad â pherthynol, a hefyd strategaethau rheoli ymddygiad mwy traddodiadol, fel ffordd o hyrwyddo ymddygiad positif a chefnogi datblygiad cymdeithasol-emosiynol, cadernid a llesiant plant.
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein

Archebwch ar-lein

Dysgwyr Galluog Uchelgeisiol

Cymraeg in Care

DyddiadCychwynGorffen
30/05/2318:0019:00
Ymunwch â Siobhan o Blynyddoedd Cynnar Cymru am sesiwn fydd yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn cofrestru i gyrsiau Camau.
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein

Archebwch ar-lein

Cymraeg in Care

DyddiadCychwynGorffen
26/07/2310:0011:00
Ymunwch â Siobhan o Blynyddoedd Cynnar Cymru am sesiwn fydd yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn cofrestru i gyrsiau Camau.
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein

Archebwch ar-lein

Mae mwg, gliniadur a phapur yn eistedd ar ddesg. Testun yn darllen: Cinio a Dysgu


Mae ein Cinio a'n Dysgu'n rhedeg ar y trydydd dydd Iau o bob mis rhwng 1:30pm a 2pm ac mae'n gyfle i ddysgu maint brathiad. Y tymor hwn, mae gennym y pynciau canlynol.

Dydd Iau 18fed Mai
13:30 - 14:00

Diogelwch plant gydag Child Accident Prevention Trust

Dydd Iau 15fed Mehefin
13:30 - 14:00

Diweddariad dadleniad

Dydd Iau 13eg Gorffennaf
13:30 - 14:00

Y Gymraeg a'r Cwricwlwm

Bydd cysylltiadau yn cael eu hanfon at aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru yr wythnos flaenorol.

DolenGwybodaeth

Cwricwlwm i Gymru 2022 adnoddau hyfforddi


Datblygwyd gan Cwlwm, mae’r cwrs yma yn cynnig cyflwyniad clir a hwyliog i fethodoleg a datblygiad Cwricwlwm i Gymru 2022.

Aelodau yn unigearlyyears.wales
Aelodau mewngofnodwch i gael mynediad
Gwybodaeth a fideos i gefnogi’r daith.


Mae’r daith ddysgu proffesiynol wedi’i datblygu i helpu i arwain ysgolion trwy’r agweddau strwythurol a dysgu proffesiynol er mwyn paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. Mae’n eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd trwy’r gwahanol fodelau ar gyfer dysgu proffesiynol, a chynllunio taith eich ysgol eich hun.
 

Allanolhwb.gov.wales

 

Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol

 


Mae DARPL yn dwyn ynghyd dîm amrywiol o ddarparwyr sydd â phrofiad byw a phroffesiynol drwy hwb dysgu ac adnoddau proffesiynol sydd â safbwynt Cymreig o ran codi ymwybyddiaeth amlddisgyblaethol o hiliaeth, wrth i ni weithio gyda'n gilydd yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Dysgu proffesiynol i'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg i feithrin dealltwriaeth o ymarfer gwrth-hiliol a'i ddatblygu

Allanoldarpl.org

Modiwlau dysgu proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen


Cyfres o fodiwlau a gynlluniwyd i gynorthwyo ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen i fyfyrio ar ymarfer a darpariaeth yn y meysydd canlynol: Dysgu yn yr awyr agored; Datblygiad plant; Cyfnodau pontio; Arsylwi; Chwarae a dysgu sy’n seiliedig ar chwarae; Dysgu dilys a phwrpasol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys llawlyfr Cyflwyniad, y bydd angen ei ddeall cyn ymgymryd â'r dysgu yn y modiwlau, yn ogystal â chanllaw o gwestiynau cyffredin
 
Allanolhwb.gov.wales
Hyfforddiant Prevent
Mae'r adnodd hwn yn cynnwys 4 fideo byr (gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales) i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r Dyletswydd Prevent yng Nghymru. Mae’r canllawiau statudol yn cyfeirio at bwysigrwydd hyfforddiant ymwybyddiaeth Prevent i arfogi staff i adnabod plant sydd mewn perygl o gael eu denu i derfysgaeth ac i herio syniadau eithafol.
 
Allanolhwb.gov.wales

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)