Cynllunydd Hyfforddiant

Nod y dudalen hon yw cynnig cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau sy'n cefnogi arfer dda yn y blynyddoedd cynnar

Rydym yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb a rhithwir trwy ein cynllunydd hyfforddiant isod a gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o gyfleoedd i ddysgu yn ein hadran dysgu rhithwir.

Red pin in calendar
  • Cyfrifoldeb y sawl sy'n mynychu yw darparu cyfeiriad e-bost, bod yn ymwybodol o'r rhesymau dros wneud hynny a chytuno i ddata gael ei ddefnyddio. Gan y bydd pob gohebiaeth yn cael ei anfon drwy ebost, sicrhewch fod y manylion yn cael eu cadw'n gyfredol os gwelwch yn dda.
     
  • Os oes angen i chi ganslo archeb, rhaid gwneud hynny o leiaf 24 awr cyn dyddiad ac amser dechrau'r cwrs. Gellir gwneud hyn drwy anfon e-bost at [email protected]. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnig lle i unrhyw un ar y rhestr aros ac i'r hyfforddwyr gael y rhestr bresenoldeb ddiweddaraf er mwyn paratoi ar gyfer y sesiwn.

Plis darllenwch ein telerau ac amodau yn llawn cyn archebu lle ar unrhyw ddigwyddiad.

Child wearing a top with flowers on attempts to catch a bubble

Symud o arfer 'Anhiliaeth' i arfer 'Gwrth-hiliol'

Dulliau sefydliad a Lleoliad Cyfan. Ffocws ar y blynyddoedd cynnar
DyddiadCychwynGorffen
04/06/2418:0019:30
11/06/2418:0019:30

Gan weithio gyda lleoliadau'r Blynyddoedd Cynnar sy'n magu'r ieuengaf o'n cymdeithas, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn gwybod bod cyflwyno taith wrth-hiliol i fabanod a phlant ifanc ar y cyfle cyntaf yn bwysig iawn; mae angen mynd i'r afael â sut y caiff hyn ei gyflwyno mewn ffordd wahanol i sut mae plant hŷn yn aml yn cael eu cyflwyno i ddiwylliannau ac arferion nad yw plant efallai wedi dod i gysylltiad â nhw eto.

Am Ddim i Arweinwyr a RheolwyrAr-lein

Archebwch ar-lein

Sesiwn Mini First Aid

DyddiadCychwynGorffen
05/06/2418:0019:00

Fel rhan o'n Hwythnos Diogelwch Plant, rydym wrth ein bodd o gael Mini First Aid ymuno â ni i gynnig cwrs gloywi.

£5 ffi archebuZoom

Archebwch ar-lein

Creu Diwylliant Diogelu – Datblygiad Proffesiynol Parhaus

DyddiadCychwynGorffen
10/06/2410:0011:00

Nod y sesiwn 1 awr hon yw eich helpu i feddwl sut i greu a/neu gryfhau diwylliant diogelu yn eich lleoliad trwy gynnig awgrymiadau, syniadau ac adnoddau ymarferol y gallwch eu haddasu i'ch lleoliad a'ch staff.

£15 i aelodauAr-lein

Archebwch ar-lein

Hwylio’r Don Ddysgu

DyddiadCychwynGorffen
15/06/249:3011:30

Nod yr hyfforddiant hwn yw cefnogi'r holl ymarferwyr yn y cartref ac ymarferwyr gofal plant a'i nod yw darparu gofod proffesiynol ar gyfer dysgu a sgwrsio dan arweiniad Nia Beynon.

£20 i aelodauAr-lein

Archebwch ar-lein

Cyfres DARPL

DyddiadCychwynGorffen
02/07/2413:3015:00
09/07/2413:3015:00
16/07/2413:3015:00

Mae gwaith DARPL yn canolbwyntio ar ddysgu proffesiynol i'r rheini sy'n gweithio mewn lleoliadau addysgol i ddatblygu dealltwriaeth cyfranogwyr o wrth-hiliaeth, a ddylai arwain at ddatblygu ymarfer gwrth-hiliol.

Am ddim i Holl Ymarferwyr y Blynyddoedd CynnarAr-lein

Archebwch ar-lein

Trwy Lygaid Plentyn

DyddiadCychwynGorffen
12/07/249:3010:30

Mae hyn ar gyfer ymarferwyr a fynychodd weminarau blaenorol ac a hoffai rannu eu taith ar weithredu'r adnodd yn eu hymarfer.

Am Ddim (Trwy wahoddiad)Ar-lein

Archebwch ar-lein

 

Dull Corff Cyfan i Ddysgu yn y Blynyddoedd Cynnar

Gyda'r prif siaradwr Sally Goddard Blythe, awdur 'Well Balanced Child'
Court Colman Manor, Pen-y-Ffair, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4NG
DyddiadCychwynGorffen
25/06/2410.0015.15

Bydd y diwrnod dysgu proffesiynol hwn yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng datblygiad corfforol a dysgu yn y blynyddoedd cynnar. 

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i leoliadau Dysgu Sylfaen neu rhai sydd wedi mynychu/cefnogi ein cyfres o hyfforddiant Chwarae Symud Ffynnu.

Ffi archebu o £10

Archebwch ar-lein

DyddiadCychwynGorffen
05/06/249:3010:50
Mae'r rhain yn gyfleoedd i arweinwyr a rheolwyr ein lleoliadau cwrdd ar-lein a rhannu sgyrsiau sy'n bwysig i'r sector ac i redeg ac arwain staff mewn lleoliadau ledled Cymru. Rydym yn hwyluso'r cyfleoedd hyn i rwydweithio a rhannu sgyrsiau. 
 
Am ddimAr-lein

Archebwch ar-lein

Mae mwg, gliniadur a phapur yn eistedd ar ddesg. Testun yn darllen: Cinio a Dysgu
Dyddiad 

6ed Mehefin

 

Diogelwch Plant
Gyda rhieni a theuluoedd o dan fwy o bwysau, sut allwn ni eu helpu i sicrhau y gellir datrys diogelwch eu plant mewn gwirionedd?

Ar gyfer Cinio a Dysgu yn ystod Wythnos Diogelwch Plant, bydd Uwch Ymgynghorydd CAPT, Ian Evans, yn ymgymryd â gwaith, blaenoriaethau ac adnoddau'r elusen, gan rannu rhai o'r camau hanfodol ond syml yn aml a all achub bywydau.

Archebwch ar-lein

 

11eg Gorffennaf

 

Diweddariad Bwyd a Maeth
Sut i annog plant i fwyta ystod eang o fwyd iach ac awgrymiadau ar ddilyn y canllawiau cenedlaethol a syniadau ar gyfer prydau a byrbrydau iach.

Archebwch ar-lein
Toddler looking at computer


Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru ar y cyd ag Alice Sharp Ltd yn cynnig pecyn hyfforddi unigryw sydd wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio felhyfforddiant tîm yn eich ymroddiad. Mae'r pecyn yn cynnwys pedwardosbarthiadau meistr. Gellir prynu'r rhain am bris arbennig o £80.

Byddhyn yn rhoi mynediad i'r gweminarau am 1 flwyddyn o'r dyddiadcofrestru a gellir ei gyrchu i weddu chi a'ch tîm.

Sesiwn 1: Dan 1

Cyfoethogi chwarae i blant dan 1 oed. Mae taith ddysgu pob babi yn unigryw, felly sut ydym ni'n nodi strategaethau i sicrhau bod pob babi yn teimlo fel bod rhywun yn gwrando arno, yn cael ei ystyried a'i ddathlu.

Sesiwn 2: 0-2 Flynedd

Clebran baban gyda babanod a siarad â phlant bach. Bydd cynrychiolwyr yn archwilio sgwrs syml, siarad am gyfarwyddiadau, siarad am feddyli au asgiliau sgwrsio cymhleth. Adeiladu sgiliau mewn darllen ymddiddanol a phontio polion.

Sesiwn 3: 0-2 Flynedd

Cynllunio ac ymateb i chwarae dan dair oed. Nod y sesiwn hon yw deall chwarëusrwydd a sut i adlewyrchu ac ymateb i ymgysylltiad pob plentyn.

Sesiwn 4: 2 Flynedd

Mae'n wych bod yn ddau. Deall a chefnogi'r meddwl a'r theori ynghylch doniau cynhenid pob plentyn, yr amgylchedd a'r profiadau y maent yn eu hamlygu.

Prynu

Mae'r hyfforddiant hwn ar gael yn Saesneg yn unig. 

DolenGwybodaeth

Cwricwlwm i Gymru 2022 adnoddau hyfforddi


Datblygwyd gan Cwlwm, mae’r cwrs yma yn cynnig cyflwyniad clir a hwyliog i fethodoleg a datblygiad Cwricwlwm i Gymru 2022.

Aelodau yn unigearlyyears.wales
Aelodau mewngofnodwch i gael mynediad
Gwybodaeth a fideos i gefnogi’r daith.


Mae’r daith ddysgu proffesiynol wedi’i datblygu i helpu i arwain ysgolion trwy’r agweddau strwythurol a dysgu proffesiynol er mwyn paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. Mae’n eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd trwy’r gwahanol fodelau ar gyfer dysgu proffesiynol, a chynllunio taith eich ysgol eich hun.
 

Allanolhwb.gov.wales

 

Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol

 


Mae DARPL yn dwyn ynghyd dîm amrywiol o ddarparwyr sydd â phrofiad byw a phroffesiynol drwy hwb dysgu ac adnoddau proffesiynol sydd â safbwynt Cymreig o ran codi ymwybyddiaeth amlddisgyblaethol o hiliaeth, wrth i ni weithio gyda'n gilydd yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Dysgu proffesiynol i'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg i feithrin dealltwriaeth o ymarfer gwrth-hiliol a'i ddatblygu

Allanoldarpl.org

Modiwlau dysgu proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen


Cyfres o fodiwlau a gynlluniwyd i gynorthwyo ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen i fyfyrio ar ymarfer a darpariaeth yn y meysydd canlynol: Dysgu yn yr awyr agored; Datblygiad plant; Cyfnodau pontio; Arsylwi; Chwarae a dysgu sy’n seiliedig ar chwarae; Dysgu dilys a phwrpasol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys llawlyfr Cyflwyniad, y bydd angen ei ddeall cyn ymgymryd â'r dysgu yn y modiwlau, yn ogystal â chanllaw o gwestiynau cyffredin
 
Allanolhwb.gov.wales
Hyfforddiant Prevent
Mae'r adnodd hwn yn cynnwys 4 fideo byr (gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales) i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r Dyletswydd Prevent yng Nghymru. Mae’r canllawiau statudol yn cyfeirio at bwysigrwydd hyfforddiant ymwybyddiaeth Prevent i arfogi staff i adnabod plant sydd mewn perygl o gael eu denu i derfysgaeth ac i herio syniadau eithafol.
 
Allanolhwb.gov.wales

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)