Datblygiad Y Gymraeg

"Dydych chi ddim yn gallu gwneud i'ch plentyn siarad iaith. Er hynny' gallwch chi osod y llwyfan fel y byddan nhw eisiau ei siarad" - Bilingual Edge

Colourful squares on a background of a dragon made out of paper

Yn 2017 fe wnaeth Llywodraeth Cymru amlinellu ei gweledigaeth i gynyddu'r nifer o bobl sy'n gallu mwynhau siarad a defnyddio'r Gymraeg i filiwn erbyn 2050. Yn sicr mae hon yn her uchelgeisiol heriol, ond mae her mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn credu sy'n werth chweil ac yn angenrheidiol os ydym am sicrhau bywiogrwydd yr iaith i genedlaethau'r dyfodol.

>> Strategaeth Yr Iaith Gymraeg - Cymraeg 2050 Miliwn o siaradwyr

Mae Llywodraeth Cymru yn glir ei bod 'methu mynnu bod rhieni a gofalwyr yn defnyddio'r Gymraeg gyda'u plant, bod plant yn chwarae gyda'i gilydd yn Gymraeg neu fod rhywun yn defnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol' Ond mae'n gallu ' gweithio i ddarparu'r amodau er mwyn hwyluso cynnydd o ran defnyddio'r Gymraeg'.

Gyda hyn mewn golwg mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi mabwysiadu'r egwyddorion canlynol a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg (1993), a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 sy'n datgan:

 1. Yng Nghymru, ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg
 2. Dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dewis gwneud hynny

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn darparu cefnogaeth bwrpasol i'r sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru i gefnogi datblygiad a thwf yr iaith Gymraeg.

Ar y tudalennau hyn fe welwch wybodaeth gyfredol a pherthnasol, llu o adnoddau i'w lawr lwytho a chysylltiadau defnyddiol sydd wedi'u cynllunio i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a gweithredu'r Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar.

Colourful boxes on a background of a beautiful toddler wearing a pink romper holding a phone

Ariennir Blynyddoedd Cynnar Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cefnogaeth Cymraeg o ansawdd uchel a pherthnasol i weithlu'r blynyddoedd cynnar yng Nghymru, yn amrywio o hyfforddiant, rhoi arweiniad ar wreiddio'r iaith mewn ymarfer bob dydd i drosglwyddo'ch lleoliad i leoliad gwirioneddol ddwyieithog neu hyd yn oed cyfrwng Cymraeg.

Nid oes dau leoliad yr un fath ac nid yw'r gefnogaeth sydd ei hangen chwaith. Darperir cefnogaeth trwy sawl dull;

 1. Ffôn
 2. E-bost
 3. Gynadleddau Fideo
 4. Ymweliadau corfforol
 5. Blogiau a Flogs

Am gymorth gyda dysgu Cymraeg drwy Camau cysylltwch â Siobhan Chambers.

Am gymorth gyda phob peth arall Cymraeg, o'r Cynnig Rhagweithiol i CSGA (Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg) neu bontio ymarfer o'r Saesneg i fod yn ddwyieithog neu hyd yn oed Gymraeg, cysylltwch â Matt Anthony.

Documents on a bright blue background with colourful squares and a photo of children planting seeds

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio nifer o bolisïau a strategaethau i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg a'r cyfleoedd i'r iaith gael ei gweld, ei chlywed a'i defnyddio mewn bywyd bob dydd.

Yn dilyn datblygiadau ym maes polisi iaith, mae angen i ddarparwyr gwasanaethau gymryd camau rhesymol i sicrhau bod ganddynt drefniadau staffio cymesur, priodol a digonol ar waith i ddarparu gwasanaeth gofal dwyieithog a sicrhau hynny;

 • Mae gwasanaethau Cymraeg mewn gofal cymdeithasol o'r un safon ac maent ar gael mor rhwydd a phrydlon â gwasanaethau cyfrwng Saesneg.
 • Mae gwasanaethau Cymraeg ym maes gofal cymdeithasol yr un mor eang a thrylwyr
 • Ni ddylai sefydliadau gymryd y Saesneg fel yr iaith ddiofyn wrth ddarparu eu gwasanaethau
 • Ni ddylai siaradwyr Cymraeg orfod gofyn am wasanaeth yn y Gymraeg.

Y prif bolisïau a strategaethau ieithyddol a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru yw;

Child sat in a shopping basket wearing a blue helment and yellow sunglasses


Cael hwyl gydag iaith!

Mae prosiect Cydweith Cymraeg yn cymryd ymagwedd gydweithredol tuag at ddysgu Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar ac mae'n cyflwyno gweithgareddau cyffrous ac atyniadol sy'n canolbwyntio ar blant, gan ddod â rhieni, ymarferwyr a phlant ynghyd i ddysgu'r iaith.

Mae'r sesiynau hyn ar thema ac yn cynnwys gemau, straeon a chaneuon. Mae'r sesiynau hyn nid yn unig yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg, ond maent hefyd yn hewristig ac yn cynnwys rhyngweithio cyflwyno a dychwelyd, sy'n helpu i hyrwyddo datblygiad iach yr ymennydd.

Y prif amcan yw cael hwyl gyda'r Gymraeg!

Kaycie Millwater (De a Gorllewin Cymru): [email protected]
Siobhan Chambers (Gogledd a Chanolbarth Cymru): [email protected]

“Roeddem wrth ein bodd gyda pha mor dda yr oedd ein plant yn eistedd ac yn ymgysylltu â chi gan nad yw hyn yn rhywbeth y maent wedi arfer ei wneud, mae'r ffaith eu bod yn eistedd mor dda yn dyst i'r ffordd yr oeddech chi gyda nhw. Fyddech chi byth yn gwybod mai hwn oedd eich cam cyntaf!

Diolch yn fawr iawn am ddod eto a da iawn am reoli cymaint o blant!” - Cyw Alarch Saint Helen

“Mae'r plant wedi bod wrth eu bodd â'r sesiynau, ar ôl yr un cyntaf, fe wnaethon ni sylwi arnyn nhw'n canu mwy o ganeuon yn Gymraeg ac yn defnyddio ymadroddion o gwmpas yr ystafell ddosbarth ac yn eu chwarae, yn enwedig chwarae rôl. Wedi'r sesiwn ddiwethaf (carfan newydd) mae'r plant wedi bod yn ymgysylltu mwy â'r llyfrau a'r teganau meddal gan greu eu straeon eu hunain a defnyddio geiriau Cymraeg y maen nhw'n gyfarwydd â nhw.

Rydym wedi bod wrth ein bodd yn cael y sesiynau gyda chi ac yn gyffrous i barhau i ddatblygu'r berthynas hon." - Dechrau'n Deg Sant Paul

“Cawsom lawer o hwyl a chyfleoedd ar gyfer caffael iaith ddwyieithog wrth i ni ganu a dawnsio i ganeuon yn y Gymraeg a'r Saesneg. Defnyddiasom sgiliau mathemateg i enwi lliwiau'n ddwyieithog wrth i ni nodi lluniau barcud masgot Blynyddoedd Cynnar Cymru hefyd.

Roedd y plant wrth eu bodd â synau tawelu'r drwm wrth i Kaycie chwarae hwiangerddi a defnyddio ein dychymyg a'n sgiliau chwarae rôl i fod yn frogaod brith. Diolch yn fawr iawn am ddod i Kaycie! Am sesiwn bendigedig a gawsom! Diolch yn fawr." - Grŵp Chwarae Cymunedol Gogledd Corneli

White logo on purple background. text reads Camau Learn Welsh scheme or Early Years Childcare


"Gan fod cynyddu darpariaeth gofal plant blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn hanfodol i'n nod o sicrhau miliwn o siaradwyr, mae angen i ni sicrhau cynllun cyd cysylltiedig i ddatblygu'r gweithlu pwysig hwn."
- Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050 Miliwn o siaradwyr

Camau yw'r cynllun Cymraeg Gwaith pwrpasol ar gyfer y sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae, a ddatblygwyd gan  y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gydag ymarferwyr gyda'r nod o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg o fewn y sector a datblygu sgiliau Cymraeg er mwyn rhoi cychwyn da i blant ar eu taith tuag at fod yn siaradwyr Cymraeg rhugl. Mae Camau yn defnyddio model hunan addysgu i sicrhau bod dysgu Cymraeg bob amser yn hael i bob ymarferydd, gan negyddu llawer o'r rhwystrau traddodiadol i ddysgu ieithoedd.

Mae hunan addysgu ar-lein yn cael gwared ar lu o rwystrau i gael mynediad at ddysgu iaith.

Yn draddodiadol, roedd gwersi Cymraeg fel 123 – hwyl a sbri yn cael eu dysgu ar amser penodol ar ddiwrnod penodol am hyd at 6 wythnos, yn golygu oedd llawer o ymarferwyr, yn syml, ddim yn gallu ffitio dysgu Cymraeg i'w dydd. Nid yw hyn yn wir bellach gydag ymarferwyr yn gallu mynychu cyrsiau hyfforddi a deunyddiau 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Fel ymarferydd, efallai na fydd gadael y lleoliad i wneud cwrs Cymraeg dwys yn ymarferol.

Mae cyrsiau Camau yn caniatáu ichi dipio i mewn ac allan o gyfleoedd dysgu i ffitio o gwmpas eich dydd, yn golygu y gellir defnyddio amseroedd tawelach y dydd neu gall dysgu gael eu cynnal yn yr adref. Mae cyrsiau Camau yn caniatáu i ddysgwyr ddysgu'r iaith yn bennaf ar eu cyflymder eu hunain, sy'n golygu nad oes rhaid iddynt ruthro trwy adran benodol y gallent gael anhawster gyda hi.

Mae Siobhan Chambers, Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg Blynyddoedd Cynnar Cymru wrth law i arwain dysgwyr trwy bob agwedd Camau, o gael mynediad i'r porth i roi cefnogaeth yn ystod ac ar ôl yr hyfforddiant. Byddwn yn gallu cael y wybodaeth ddiweddaraf am sut  mae dysgwyr yn symud ymlaen drwy'r cyrsiau mewn amser real a darparu cefnogaeth bwrpasol ond er mwyn rhagweld y bydd cefnogaeth bwrpasol i sicrhau bod staff yn hyderus i ddefnyddio'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu a helpu'r iaith i ffynnu yn y sector.

Gall dysgwyr hefyd estyn allan i dîm Datblygu Cymraeg Blynyddoedd Cynnar Cymru i gael arweiniad a chefnogaeth.

Dolenni Defnyddiol
Picture of baby holding on to adult hand

Mae Addewid Cymraeg Cwlwm wedi'i gynllunio i gefnogi'r sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae i gynllunio ar gyfer cynnydd gyda'u cynnig iaith Gymraeg.

Bydd Blynyddoedd Cynnar Cymru yn gweithio gyda chi i asesu'r defnydd cyfredol o'r Gymraeg yn eich lleoliad a datblygu cynllun gweithredu pwrpasol gyda chi i'ch cefnogi i gyrraedd eich amcanion.

Am fwy o wybodaeth am yr Addewid Cymreig cysylltwch â Matt Anthony [email protected]

Four children playing in the rain with umbrellas. Also pictured are front covers of Smalltalk


'Un o'r meysydd pwysicaf y gallwn ei ddatblygu gan fod gweithwyr proffesiynol yn gymhwysedd wrth gael gafael ar wybodaeth a rhannu.' - Connie Malamed

Mae ein cyhoeddiad chwarterol SmallTalk yn ffynhonnell wych ar gyfer gwybodaeth ac yn rheolaidd mae'n cynnwys erthyglau gwych sy'n rhannu gwybodaeth a syniadau am y Gymraeg

Erthyglau SmallTalk
AtodiadMaint
PDF icon Welsh in ALN (Saesneg)284.27 KB
smalltalk Gwanwyn 2019
AtodiadMaint
PDF icon 5 app Cymraeg gwych760.15 KB
smalltalk Haf 2018
AtodiadMaint
PDF icon Importance of Play (Saesneg)241.16 KB
smalltalk Hydref 2016
AtodiadMaint
PDF icon The magic of Storytime (Saesneg)500.92 KB
smalltalk Gaef 2016
AtodiadMaint
PDF icon Dydd Gŵyl Dewi ar Ynys Wyth600.18 KB
smalltalk Haf 2021

Camau CAOYA

Camau yw'r cynllun Cymraeg Gwaith pwrpasol ar gyfer y sectorau blynyddoedd

Camau logo on a purple background

Blogs

Blogiau newydd yn dod yn fuan

Hwb Adnoddau

Adnodd Gweithgaredd Cymraeg:

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)