Ansawdd i Bawb (QfA)

Cynllun sicrwydd ansawdd gofal plant Blynyddoedd Cynnar Cymru yw Ansawdd i Bawb.

QFA

Croeso i gynllun sicrhau ansawdd Blynyddoedd Cynnar Cymru, Ansawdd i Bawb (QfA).

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn credu bod bodloni'r holl ofynion rheoleiddio i'r safonau uchaf yn gyson, a myfyrio ar arferion a'u gwerthuso'n barhaus yn allweddol i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel le mae profiadau a'r cyfleoedd gorau posibl yn cael i ddarparu ar gyfer blant a theuluoedd.

Mae achrediad QfA yn dilyn proses sy'n cynnwys:

  • cwblhau'r Adnodd Asesu QfA.
  •  arsylwad o ymarfer, a
  • Trafodaeth Broffesiynol gydag asesydd profiadol ac yna ail-achredu blynyddol.
Child playing with tools


Mae'r Adnodd Asesu Ansawdd i Bawb (QfA) (Adnodd) yn gynllun gwella byw sy'n cefnogi lleoliadau gofal plant i ddarparu gwasanaethau o ansawdd rhagorol.

Mae'n rhoi dull cyson o arddangos ansawdd uchel ar draws pob math o ddarpariaeth gofal plant.

Ein nod yw cefnogi darparwyr i gyflawni a chynnal y safonau uchaf a rhoi cyfle iddynt gael cydnabyddiaeth am y buddsoddiad a'r cyfraniad y maent hwy a'u staff yn ei wneud.

Adult smiling while child reaches for block


Mae cael gofal plant o ansawdd uchel yn golygu eich bod yn canolbwyntio ar ba mor dda y caiff eich gwasanaeth ei reoli, ei staffio, ei adnoddau a'i ddarparu.

Bydd yr Adnodd yn eich helpu i fyfyrio ar hyn a'ch arfer, ac i gynllunio ar gyfer gwelliannau neu newid dros amser. Bydd yn eich helpu i gynnal a chodi safonau a pharatoi ar gyfer asesiadau neu arolygiadau eraill.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r broses QfA i dynnu sylw at a dathlu unrhyw weithgareddau neu gyflawniadau sy'n unigryw i'ch gwasanaeth.

Screenshot of form


Mae ein cynllun yn cydnabod pwysigrwydd cael strwythurau cyfreithiol a rheoli cadarn mewn lle a chewch eich tywys i fyfyrio ar ba mor addas yw'ch prosesau wrth ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel.

Mae disgwyl i'r holl reoliadau perthnasol a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gofal plant a reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 oed (NMS) gael eu bodloni bob amser. Mae disgwyl tebyg y dylid dilyn unrhyw ddeunydd cyfarwyddyd priodol arall, yn enwedig y rhai a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru neu y dylid rhoi sylw dyledus iddynt a chofleidio lle bo modd.  Mae hyn yn berthnasol ar draws pob agwedd ar ddatblygiad plentyndod cynnar, dysgu, addysg a gofal.

Rhennir yr Adnodd yn 3 adran:

  • Adran 1 - Perchnogaeth, arweinyddiaeth, rheolaeth, a threfniadaeth
  • Adran 2 - Iechyd a llesiant Plant
  • Adran 3 - Yr amgylchedd dysgu ac arferion gweithredol

Rhennir pob adran ymhellach ac mae'n cynnwys cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar feysydd gweithredu allweddol ar gyfer lleoliadau gofal plant. Mae'r rhain wedi'u seilio i raddau helaeth ar yr NMS ac angen ateb Ie neu Na.  Fodd bynnag, trwy ateb y cwestiynau, rydym yn disgwyl y byddwch yn adlewyrchu sut rydych chi a'ch gwasanaeth yn cwrdd ag yn rhagori ar ofynion yn y meysydd sy'n berthnasol i chi.

Darperir syniadau ar gyfer eich adlewyrchiadau a'u bwriad yw eich helpu i werthuso'ch arfer a chael dealltwriaeth ddyfnach o ba mor dda darparwch eich gwasanaeth. Bydd yr adlewyrchiadau  hyn yn eich helpu ymhellach i dynnu sylw at feysydd ar gyfer datblygu a gwella yn y dyfodol.

Adult and child reading a book


Pan fyddwch wedi cyflwyno Adnodd gorffenedig, bydd asesydd yn cael ei ddyrannu i adolygu eich cyflwyniad, cynnal arsylwad o'ch ymarfer a chymryd rhan mewn Trafodaeth Broffesiynol gyda chi fel rhan o'r asesiad.

Bydd yr aseswr yn rhoi adborth ar lafar ac ysgrifenedig ac mae'n bosib iddyn nhw gynnig awgrymiadau adeiladol i'ch galluogi i wella'ch gwasanaeth ymhellach. Byddant hefyd yn tynnu sylw at unrhyw feysydd o ymarfer rhagorol y maent wedi'u harsylwi.

Bydd pob darparwr sy'n cwblhau asesiad QfA llwyddiannus yn derbyn Tystysgrif cyflawniad, copi PDF o'r adroddiad asesu a Logo QfA Blynyddoedd Cynnar Cymru fel dibenion hyrwyddo.

Yn dilyn asesiad cychwynnol ac achrediad, mae disgwyl i chi ailedrych ac adlewyrchu ar y meysydd allweddol a osodwyd yn yr Adnodd yn rheolaidd. Gallwch ddefnyddio ein Hadnodd Asesu QfA fel cynllun gwella byw i’ch cefnogi i ymgorffori a chynnal arferion o ansawdd, yn helpu i wneud eich gwasanaeth gofal plant y gorau y gall fod.

Mae angen ailasesiad blynyddol er mwyn cadw achrediad, bydd mwy o wybodaeth am hyn ar gael yn y flwyddyn i ddod.

Child playing with an abacus


Bydd mwy o wybodaeth yn fuan

Child smiling while sitting in tube


Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os nad ydych yn siŵr am unrhyw agwedd ar y broses QfA, mae cymorth ar gael gan ein cydlynydd Sicrhau Ansawdd ar [email protected]

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)