Arolygiaeth Gofal Cymru

Arolygiaeth Gofal Cymru yw rheolydd annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.

CIW

Arolygiaeth Gofal Cymru yw rheolydd annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.

Mae'r Arolygiaeth yn cofrestru, yn archwilio ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er budd pobl Cymru.

Ar y tudalennau hyn, mae llu o ddolenni defnyddiol a nodiadau canllaw yn benodol i'ch cefnogi chi a'ch busnes gofal plant blynyddoedd cynnar.

Mae'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) bellach yn fyw!

Mae'n ofynnol i Bersonau Cofrestredig ac Unigolyn Cyfrifol ei chwblhau o dan Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 mewn perthynas â monitro cydymffurfiaeth gwasanaeth.

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob gwarchodwr plant a darparwr gofal plant a chwarae gwblhau SASS.

Awgrymiadau defnyddiol SASS:

Mae cynllun strategol yr arolygiaeth yn nodi ein blaenoriaethau dros y tair blynedd nesaf.

Mae wedi nodi tair blaenoriaeth strategol i ddarparu ei gyfeiriad sefydliadol a'i ffocws dros y tair blynedd nesaf:

  1. Bod yn llais dibynadwy i ddylanwadu ar welliannau a'u llywio
  2. Darparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn gyson
  3. Bod yn fedrus ac yn ymatebol

Bydd CIW yn adolygu ei flaenoriaethau bob blwyddyn i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn adlewyrchu'r amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo.

(Ref https://arolygiaethgofal.cymru/200930-rydym-wedi-cyhoeddi-ein-cynllun-strategol-ar-gyfer-2020-23?_ga=2.139947379.1900603058.1601893580-397660936.1601893580)

Cynllun Strategol Arolygiaeth Gofal Cymru 2020-23

Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus Newydd (COVID-19):

Further reading
AtodiadMaint
PDF icon Joint Inspections with Estyn214.46 KB
Smalltalk Autumn 2018
Welsh Government

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)