Datblygu’r gweithlu

Nod Blynyddoedd Cynnar Cymru yw cefnogi’r gweithlu i feithrin y sgiliau sydd eu hangen er mwyn datblygu gyrfa ym myd gofal plant a chael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth trwy gyfleoedd datblygu proffesiynol o safon.

Workforce Development I Datblygu’r gweithlu

Ein nod yw cefnogi meysydd datblygu allweddol o dan y categorïau canlynol:

  • gwybodaeth – darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch arfer proffesiynol a datblygiadau penodol i sefydliadau
  • sgiliau – defnydd amlwg o wybodaeth a'r defnydd o sgiliau yn y gweithle
  • ymddygiad – defnydd amlwg o werthoedd priodol, ymddygiad addas a sgiliau perthynas yn y gweithle
  • hunanasesu ac arfer myfyriol – adolygu a myfyrio gan ddefnyddio adborth ar weithgareddau dysgu a datblygu

Am arweiniad pellach ar y broses oruchwylio, cyfeiriwch at – Canllaw ar oruchwylio ac arfarnu’n dda 

Cynnig anghynhwysol i aelodau Lefel Tri mewn Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Rhianta (12 Credyd 120 o Oriau Dysgu Dan Arweiniad)

Ydych chi am ddatblygu eich partneriaethau rhieni? Os ydw yw'r ateb, nod y cwrs hwn yw rhoi'r safonau a'r sgiliau proffesiynol i chi i'ch galluogi i ddarparu'r gwasanaethau cymorth ac ymyrraeth gorau i'ch rhieni.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Cymorth Cynnar/ Datblygu'r Gweithlu a'r Ganolfan Achrededig Caerdydd, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn falch o allu cynnig nifer fach o leoedd sydd ar gael i Addysgwyr Cynnar ar Wobr Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Rhianta Dyfarniad Lefel 3 Agored Cymru (Corff Dyfarnu) sy'n dechrau ym mis Hydref 2022.

Bydd y cwrs yn para wyth mis lle bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu drwy sesiynau MS Teams a chyfarfodydd 1:1, e-byst a galwadau ffôn. Gallai'r ddarpariaeth newid yn dibynnu ar gyfyngiadau Covid-19 a niferoedd ymgeiswyr. Bydd disgwyl i ymgeiswyr gwblhau portffolio o dystiolaeth i'w gyflwyno.

Bydd Canolfan Cymorth Cynnar/Datblygu'r Gweithlu a'r Ganolfan Achrededig Caerdydd yn cynnal sesiwn friffio ar 20 Medi 2022 am 3:30 – 5pm. Bydd hyn drwy Microsoft Teams. Yma cewch drosolwg manylach o'r cymhwyster, gan gynnwys y meini prawf asesu a disgwyliadau'r cwrs.

Fel aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru, gallwn gynnig y cymhwyster hwn am £200 yn lle'r ffi arferol o £500.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu'r sesiwn hon, anfonwch e-bost at Julie Powell – Rheolwr Datblygu a Dysgu Pobl ar [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.
 


Lefel Tri mewn Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Rhianta (12 Credyd 120 o Oriau Dysgu Dan Arweiniad)

Uned 1 Safonau Proffesiynol wrth Weithio gyda Rhieni a Gofalwyr: Bydd dysgwyr yn dangos dealltwriaeth o'u gwybodaeth broffesiynol wrth weithio gyda rhieni a gofalwyr. Mae hyn yn safoni ac yn meincnodi gwybodaeth ymarferwyr am bolisi, deddfwriaeth a chodau ymarfer sy'n gysylltiedig â gweithio gyda rhieni a gofalwyr. (3 Credyd) Sesiynau Teams 2x2 awr

Uned 2 Ymarfer Proffesiynol wrth Weithio gyda Rhieni a Gofalwyr: Bydd dysgwyr yn cymhwyso'r wybodaeth a gafwyd yn yr uned flaenorol. Mae hyn yn safoni'r gallu i addasu i newidiadau sy'n ofynnol wrth gefnogi teuluoedd, gan ddangos dealltwriaeth o'r dylanwadau a'r cyd-destun cymdeithasol, ynghyd â chymeradwyo eu gwybodaeth am ddatblygiad plant ac arferion cynhwysol wrth weithio gyda rhieni a gofalwyr. (3 Credyd) Sesiynau Teams 2x2 awr

Uned 3 Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Rhianta: Bydd dysgwyr yn ffurfioli ymarfer wrth weithio gyda rhieni a gofalwyr. Mae hyn yn safoni ac yn meincnodi ymyriadau ymarferwyr a gwasanaethau cymorth i rieni a gofalwyr ledled Cymru. (6 Credyd) Sesiwn Teams 3x2 awr

Adnodd Dysgwyr

Mae cofnodi eich dysgu yn bwysig oherwydd mae'n sicrhau y gallwch ddangos eich datblygiad proffesiynol parhaus, yn ogystal a dangos sut yr ydych yn parhau i fod yn gymwys yn eich proffesiwn.

Mae’r ffurflen isod wedi’i dylunio i’ch helpu i gadw cofnod o’r cwrs a’r sgiliau a ddatblygwyd pan fyddwch wedi cwblhau unrhyw fath o ddysgu

Lawrlwytho
AtodiadMaint
Ffeil Ffurflen Dysgwr i Gofnodi DPP 468.38 KB
DPP
Dolenni defnyddiol

Telerau ac Amodau

Mae'r hyfforddiant a ddarperir gan Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi'i gynllunio i fodloni gofynion hyfforddi'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Early Years Wales Terms and Conditions I Telerau ac Amodau

Cynllunydd Hyfforddiant 2022

Nod y dudalen hon yw cynnig cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau sy'n cefnogi arfer dda yn y blynyddoedd cynnar

Cynllunydd Hyfforddiant 2022

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)