Cydraddoldeb Hiliol

Mae ein gwerthoedd wedi'u seilio ar ddarparu'r cyd-destun i bob plentyn yng Nghymru gael y dechrau mwyaf cadarnhaol. Ac, wrth weithio i gyflawni'r dyheadau hyn, mae'n anochel ein bod yn ceisio mynd i'r afael â rhwystrau ac annhegwch mewn cymdeithas a'u goresgyn.

Race Equality

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn elusen ymbarél a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac aelodau i gefnogi'r sectorau blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Fel sefydliad trydydd sector, mae ein gwaith Cydraddoldeb Hiliol yn cael ei wneud yng nghyd-destun y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a thrwy'r ymrwymiadau addysg gynnar i Gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, Cyfraniadau a Cynefin yn argymhellion Gweithgor y Cwricwlwm Newydd a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2021.

O dan arweiniad y Prif Swyddog Gweithredol presennol, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi sicrhau bod yr holl staff sy'n gweithio i'r sefydliad wedi manteisio ar o leiaf ddau gyfle i dderbyn hyfforddiant cydraddoldeb hiliol ers 2020. Mae'r sesiynau hyfforddi hyn wedi'u cyflwyno i alluogi pob aelod o'r tîm staff i ddeall profiadau byw pobl o gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig; deall sut y gall y sector blynyddoedd cynnar ddangos arweiniad a darparu cyfleoedd dysgu ystyrlon i gofleidio'r gymdeithas amlddiwylliannol ac aml-ethnig cymru; a chyfrannu'n bersonol a thrwy eu gwaith i sicrhau bod Cymru'n wlad wrth-hiliol erbyn 2030.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi gweithio gyda sefydliadau, gan gynnwys:

 • The Black Nursery Manager Training and Consulting Ltd.
 • Promote Equality
 • BAME Ed Wales
 • Show Racism the Red Card
 • DARPL
 • Welsh Government's Cross Party Working Group on Race Equality
 • Cardiff Metropolitan University
 • Sticks and Stones Outdoor Learning
 • No Boundaries

Mae'r ystod o addysgwyr ar gydraddoldeb hiliol y mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi ymgysylltu â hwy yn sicrhau bod ein cynnwys yn gytbwys, yn seiliedig ar ymchwil ac yn ddilys; cael eu harwain gan weithwyr proffesiynol sydd â chymwysterau, hyfforddiant a phrofiad personol mewn materion cydraddoldeb hiliol yn y DU.

Rydym wedi ymrwymo i'r dyheadau canlynol a ariennir ac sy'n cael eu harwain gan werthoedd.

 1. Gweithio'n rhagweithiol ac ar y cyd â Llywodraeth Cymru mewn ymateb i Gynllun Gweithredu Cymru Gwrth-hiliol3
 2. Gweithio'n strategol a rhannu gwybodaeth gydag unigolion, sefydliadau a darparwyr gofal plant a gwaith chwarae i gyfrannu tuag at Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru ac i ymgorffori egwyddorion gwrth-hiliol ymhellach mewn lleoliadau ac yn ymarferol.
 3. Dangos arweiniad wrth ymgorffori arferion gwrth-hiliol mewn sefydliadau.
 4. Gweithio'n rhagweithiol tuag at gynyddu amrywiaeth y gweithlu yn y blynyddoedd cynnar, addysg ac arweinyddiaeth yng Nghymru.
 5. Datblygu deunyddiau hyfforddi i gynyddu'r ddealltwriaeth o arfer gwrth-hiliol a gwreiddio hyn mewn lleoliadau.
 6. Datblygu deunyddiau dysgu i gefnogi dealltwriaeth o ddiwylliannau amrywiol a'u dathlu.
 7. Sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei gydnabod a'i groesawu mewn mannau blynyddoedd cynnar gyda sensitifrwydd i'w diwylliannau, eu crefyddau a'u treftadaeth.

Byddwn yn gwneud hyn drwy:

 • Ymrwymo i hyfforddiant arweinyddiaeth rheolaidd a chyfleoedd datblygu staff i ddiweddaru ein gwybodaeth.
 • Cefnogi strategaethau recriwtio i gynyddu amrywiaeth y gweithlu.
 • Darparu cyfleoedd i gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ymgysylltu â'n gwaith, ei lywio a'i lywio.
 • Darparu arweinyddiaeth i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb.
 • Darparu adnoddau a chyfleoedd hyfforddi i gefnogi gweithlu'r blynyddoedd cynnar.
 • Adolygu ein gwaith a'n hallbynnau yn rheolaidd gydag arweinwyr sector ym maes cydraddoldeb hiliol ac amrywiaeth.

Dyddiedig: Mehefin 2022

Darllen pellach

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)