Category: 

smalltalk - haf 2021

smalltalk ... yn cefnogi'r sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru am dros 30 mlynedd.

Cyhoeddwyd bob chwarter ers gwanwyn 1986, a'i bostio am ddim i holl aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru. smalltalk yw'r teitl y mae'n rhaid ei ddarllen ar gyfer darparwyr addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

P'un a ydych chi'n chwilio am syniadau i'w gweithredu yn y lleoliad neu i'ch helpu gyda'ch hyfforddiant a'ch datblygiad, am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau cwricwlwm neu'r newidiadau diweddaraf mewn deddfwriaeth, mae ein cylchgrawn 28 dudalen lliw llawn, yn llawn dop o erthyglau i'ch ysbrydoli i wreiddio a llywio ymarfer o ansawdd uchel, wrth barhau i redeg busnes llwyddiannus.

Croeso i rifyn y haf o smalltalk

Flwyddyn yn ôl roedd ein sector wedi ymateb i newidiadau a heriau digynsail heb lasbrint i'n dilyn neu ein tywys. Yn yr rhifyn hwn rydym yn myfyrio ar bwysigrwydd gwasanaethau blynyddoedd cynnar o ansawdd da ac yn dangos sut mae aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi parhau i arloesi ac addasu eu harferion drwy gydol yr argyfwng. Yn gymaint felly, rydyn ni'n ei wneud dros fwy o dudalennau, rydyn ni wrth ein boddau i gyhoeddi ein bod ni wedi cynyddu eich cylchgrawn o 28 i 32 tudalen. Dyma ragflas o'r hyn sydd y tu mewn ...

4. Eich cyflwyniad i’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd yng Nghymru 

Yn eich paratoi ar gyfer y system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd a ddaw i rym fis Medi.

5. Cwricwlwm i Gymru

Crynodeb o’r canllawiau Llwybrau Galluogi a’r cwricwlwm drafft ar gyfer lleoliadau a ariennir nas cynhelir.

6. Lleoliad y Flwyddyn 2020 Blynyddoedd Cynnar Cymru: Meithrinfeydd Dydd Little Inspirations

Mae buddsoddi yn eu staff wedi bod yn allweddol i lwyddiant y grŵp o feithrinfeydd.

10. Stori glawr: Gofal plant ar y llinell flaen – flwyddyn ymlaen

Flwyddyn yn ôl roedd ein sector wedi ymateb i newidiadau a heriau na welwyd eu tebyg, a hynny heb unrhyw batrwm i'w ddilyn nac i’n harwain. Mae’r tair erthygl canlynol yn dangos sut rydych chi wedi dal ati i arloesi ac addasu eich ymarferion.

11. Effaith Covid-19 ar Flynyddoedd Cynnar: Tystiolaeth Ymchwil

Wrth i ni ddod allan o’r cyfnod clo diweddaraf, mae’n debyg fod nawr yn amser da i gymryd cam yn ôl ac ystyried beth allai ymchwil ddweud wrthym am effaith posibl Covid-19 ar addysg a gofal plentyndod cynnar yn ystod yr argyfwng.

13. Astudiaethau achos

Rydym yn mynd yn ôl i dri o leoliadau aelodau a oedd wedi’u cynnwys yn ein herthygl nodwedd ar Ofal Plant ar y llinell flaen y llynedd, er mwyn gweld ar sut mae’u lleoliadau’n edrych erbyn hyn o gymharu â’r adeg hynny.

15. Y Cyfnod Sylfaen: Pwnc Trafod

Cysylltu a chynnwys plant a’r oedolion pwysig yn eu bywydau mewn amseroedd anarferol.

18. Helpu plant i lywio’u ffordd yn ddiogel trwy'r byd ar-lein

Mae cadw plant yn ddiogel ar lein yr un mor bwysig â’u diogelwch wrth groesi’r ffordd neu siarad gyda dieithriaid. Mae’r NSPCC yn rhannu ychydig o gyngor ac awgrymiadau defnyddiol ar gadw plant yn ddiogel ar lein.

21. Ydych chi’n rhedeg grŵp Rhiant a Phlentyn Bach?

Rydym ni’n cynnig cyfle cyffrous i aelodau gymryd rhan mewn prosiect Blynyddoedd Cynnar Actif Cymru a derbyn pecyn cefnogaeth i helpu gwneud eich grŵp yn llwyddiant.

22. Ansawdd i Bawb: Yn Cyflwyno Pecyn Cymorth Ymwybyddiaeth Ansawdd Gofal Plant

Mae Pecyn Cymorth Ymwybyddiaeth Ansawdd Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi’i ddatblygu fel dewis arall yn lle’r achrediad Ansawdd i Bawb ac yn cydnabod sut mae darparwyr gofal plant wedi ymateb i'r amgylchiadau cyfnewidiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

24. Ymgyrch Llysgennad Gofalwn.cymru

Mae unrhyw un sy’n gweithio, yn gwirfoddoli neu sydd â diddordeb mewn Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant neu Ofal Cymdeithasol yn gallu dod yn Llysgennad Gofalwn. Mae dau o’n rhai ni’n dweud pam eu bod un cynrychioli’r sector.

26. Wyddoch chi y gallai’ch lleoliad cael rhoddion am ddim oddi wrth fân-werthwyr arweiniol ar lein?

Gallai siopwr ar lein cyffredin godi £30 y flwyddyn ar gyfer eich lleoliad.  Mae easyfundraising yn dangos i chi sut.

28. Diwrnod Dydd Gŵyl Ddewi ar Ynys Wyth

Cafodd disgyblion Ysgol Gynradd Gatholig St Mary’s yn Ryde ddiwrnod (rhithiol) pleserus dros ben yng Nghymru.

30. Beth yw Asesiad Risg a pham fod ei angen?

Ystyriaethau ac arweiniad am gynnal asesiadau risg rheolaidd.  
 


Aelodau: peidiwch ag anghofio mewngofnodi cyn ychwanegu eitemau at eich cart i ddefnyddio eich gostyngiad aelod. I gofrestru fel aelod ewch i'n tudalen aelodaeth.

£1.00