Cynllun Gweithredu Tlodi Plant – Pwyslais ar Incwm

Mae Cynllun Gweithredu Tlodi Plant: Pwyslais ar Incwm yn nodi ein cynlluniau i sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt i helpu i gynyddu incwm eu cartref i'r eithaf.

child poverty income maximisation plan welsh government

Ar 1 Mawrth 2021, lansiodd Llywodraeth Cymru ei hymgyrch #hawliadyarian / #claimwhatsyours i annog pobl i wirio pa fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, a’u hawlio. Mae'r ymgyrch yn targedu teuluoedd incwm isel ledled Cymru yn ogystal â chynulleidfa ehangach o bobl y gallai fod angen cymorth arnynt nawr oherwydd effeithiau ariannol y pandemig.

Dim ond rhan o'i daith tuag at gael arian ychwanegol yn ei boced yw codi ymwybyddiaeth person. Felly, mae annog pobl i gysylltu â llinell gymorth Advicelink Cymru am gymorth uniongyrchol ar 0808 250 5700 yn neges gref yn yr ymgyrch. Byddant yn cael cyngor cyfrinachol o ansawdd ar eu hawliau o ran budd-daliadau, a mynediad i'r holl gyngor a chymorth arall sydd ar gael drwy wasanaethau Cronfa Gynghori Sengl Llywodraeth Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch #hawliadyarian

Ymweld:  https://llyw.cymru/hawliwch-yr-hyn-syn-ddyledus-i-chi

Os yw'r pandemig coronafirws wedi effeithio arnoch chi, mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi.

Dadlwythwch daflen Cymorth Ariannol Covid-19 i Unigolion yma: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-01/cymorth-ariannol-i-unigolion-taflen.pdf

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) yn gronfa grant sy'n seiliedig ar alw sy'n cynnig taliadau neu gymorth mewn nwyddau (eitemau hanfodol ar gyfer cartrefi a nwyddau gwyn) i roi cymorth brys i bobl i ddiogelu iechyd a lles.

Am wybodaeth bellach ewch i: https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf

Drwy ariannu Dangos Cymru rydym yn cefnogi'r gwaith o ddarparu sesiynau codi ymwybyddiaeth am ddim i weithwyr rheng flaen er mwyn cynyddu eu dealltwriaeth o fudd-daliadau lles a'u gallu i annog pobl y maent yn eu cefnogi i wneud cais am fudd-daliadau lles y mae ganddynt hawl iddynt. Dechreuodd y sesiynau ym mis Ionawr ac maent yn boblogaidd ac yn hynod lwyddiannus, cymaint felly mae cynlluniau ar waith i gynyddu nifer y sesiynau sy'n cael eu cyflwyno i ateb y galw a ddangosir ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth a digwyddiadau, ewch i: https://www.dangos.cymru/

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)