Categorïau

Mwy o wybodaeth am ein categorïau gwobrau:

 • Cynefin - Galluogi Rhieni a Phlant
 • Arloeswr y Flwyddyn
 • Y Byd Tu Allan
 • Lleoliad y Flwyddyn - Gofal Plant yn y Cartref
 • Lleoliad y Flwyddyn 
Awards on a table

Galluogi Rhieni a Phlant

Mae'r panel yn chwilio am wasanaethau sy'n ymateb i angen lleol ac yn gweithio'n uniongyrchol gyda rhieni a phlant ifanc. Gallai hyn fod yn Grwpiau Rhieni a Phlant Bach, grwpiau cymunedol neu grwpiau/busnesau sy'n darparu gweithgareddau sesiynol i rieni a phlant fel chwarae, datblygu plant, cynnal rhieni, gweithgareddau corfforol, sgiliau bywyd, rhyngweithio cymdeithasol.

Gallant fod yn wasanaeth gwirfoddol neu'n fusnes preifat neu'n rhan o ganolfan gymunedol ond rhaid iddynt fod yn aelod o Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae'r panel yn chwilio am wasanaethau neu brosiectau, gyda dull cynhwysol o wella bywydau plant ifanc a'u teuluoedd, eu cefnogi i feithrin cysylltiadau â'r gymuned ac ysbrydoli ymdeimlad o Gynefin.

Beth mae'r panel yn chwilio amdano:
 • Sut ydych chi'n gweithio i adeiladu cysylltiadau â theuluoedd a phlant ifanc?
 • Dangoswch sut mae eich gwasanaeth yn gwneud gwahaniaeth i rieni a phlant, gan roi sgiliau a hyder iddynt, gan gael effaith gadarnhaol ar lesiant.
 • Sut mae eich gwasanaeth yn ymgysylltu â phlant a rhieni ac yn rhoi ymdeimlad o fod yn rhan o gymuned?
 • A yw'r gwasanaeth yn cyrraedd y gymuned ehangach ac yn anoddach cyrraedd teuluoedd?
 • Sut ydych chi'n addasu eich gwasanaeth i newid yr angen?
 • Ydych chi'n gweithio ar y cyd ag unrhyw wasanaethau cymunedol eraill?
 • Rhowch ddisgrifiad llawn o sut rydych yn defnyddio arbenigedd ac adnoddau lleol lle bynnag y bo modd e.e. masnachwyr a chyflenwyr.
 • A yw'r gwasanaeth yn cymryd rhan mewn digwyddiadau/digwyddiadau codi arian lleol?

Gall hyn fod yn unigolyn, lleoliad neu fusnes sydd wedi dangos y ffordd gyda dulliau a syniadau newydd i gefnogi plant i ffynnu. Gall arloesi fod ar sawl ffurf. Rydym yn awyddus i gydnabod meddwl yn greadigol ac effaith ymarfer arloesol ar brofiad plant a theuluoedd.

Gall hyn fod yn unigolyn, lleoliad neu fusnes sydd wedi dangos y ffordd gyda dulliau a syniadau newydd i gefnogi plant i ffynnu. Gall arloesi fod ar sawl ffurf. Rydym yn awyddus i gydnabod meddwl yn greadigol ac effaith ymarfer arloesol ar brofiad plant a theuluoedd.

Er enghraifft: Oes gennych chi agwedd arloesol tuag at les staff? Oes gennych chi ddull unigryw o rannu lleoedd ac adnoddau? Ydych chi wedi ysgrifennu llyfr? Efallai eich bod chi'n cynnal dosbarthiadau coginio i rieni yn annog bwyta'n iach. Oes gennych chi agwedd unigryw tuag at weithgarwch corfforol? Oes gennych chi ddull arloesol o recriwtio a chadw staff? Oes gennych chi ddull penodol o weithio gyda phlant sydd ag ADY?

Mae'r rhestr yn ddiddiwedd felly dywedwch wrthym beth sy'n eich gwneud chi'n unigryw.

Beth mae'r panel yn chwilio amdano:
 • Dangoswch i'r panel sut mae eich arloesedd yn gwella ansawdd profiad i blant a'u teuluoedd.
 • Rhowch y rhesymeg y tu ôl i'r arloesedd.
 • Beth am eich arloesedd sy'n gwneud eich dull yn unigryw?
 • A yw eich arloesedd wedi ysbrydoli arfer da ac wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'ch darpariaeth, y plant a'r staff?
 • Sut mae'r arloesedd yn gwella canlyniadau plant?
 • A yw eich arloesedd yn cael ei arwain gan ymchwil? 
 • Ydych chi wedi addasu eich gwasanaeth i angen a nodwyd yn y gymuned leol?
 • A yw eich arloesedd yn hawdd ei gyrraedd a sut ydych chi'n mesur effaith yr un peth?
 • A oes gennych unrhyw gynlluniau i ddatblygu neu wella eich arloesedd ymhellach?

Gall y lleoliad hwn fod yn unrhyw fath o ddarpariaeth gofrestredig. Mae'r wobr hon yn edrych ar sut mae lleoliadau wedi defnyddio eu mannau awyr agored eu hunain a'r mannau ehangach o'u cwmpas.

Mae'r panel yn ceisio cydnabod lleoliad sydd wedi creu neu wneud defnydd o fannau awyr agored mewn ffordd ddiddorol ac ysbrydoledig.

Ceisir gweithgareddau sy'n hyrwyddo lles, creadigrwydd, profiadau dysgu uniongyrchol a chysylltiad dyfnach â natur. Fel y mae, lleoliadau sy'n gwneud y gorau o'u lle, boed hynny'n fawr neu'n fach.

Beth mae'r panel yn chwilio amdano:
 • Mae'r panel yn awyddus i gydnabod datblygiadau cynaliadwy neu ddefnydd cynaliadwy o fannau awyr agored; darpariaeth sy'n gallu dangos defnydd ystyriol o ddeunyddiau ac adnoddau sy'n cael effaith gadarnhaol ar blant, ac nad ydynt yn effeithio'n negyddol ar yr amgylchedd.
 • Dangos sut mae'r ymgeisydd wedi datblygu a gwella'r man awyr agored, boed yn fawr neu'n fach, yn drefol neu'n wledig, a'r mannau ehangach o amgylch y lleoliad.
 • Dangos sut mae'r mannau ehangach hyn yn hyrwyddo iechyd a lles corfforol a meddyliol plant.
 • Hoffai'r panel ddeall sut mae'r plant yn rhyngweithio â'r mannau awyr agored a gweld tystiolaeth eu bod yn datblygu perthynas ofalgar ac atyniadol â natur a'r tu allan.
 • Sut mae'r gweithgareddau awyr agored yn annog creadigrwydd?
 • Dangoswch i ni sut mae'r darparwr yn ymrwymo i amgylchedd cynaliadwy nad yw'n gadael unrhyw effaith.
 • Sut mae ymwybyddiaeth y plant o'r byd y tu allan yn cael ei annog, a'i dywys i wybod sut i ofalu am yr amgylchedd a'i wella?
 • Dywedwch wrthym sut mae'r lleoliad yn ailddefnyddio ac ailgylchu, yr eco-bolisi a'r defnydd o ddeunyddiau cynaliadwy yn y lleoliad a'r tu allan iddo
 • Oes gennych chi dystiolaeth o wobrau fel cynllun cyn-ysgolion iach a chynaliadwy, gwobr amgylchedd?
 • Mae mannau cymunedol lleol yn cael eu harchwilio a'u mwynhau fel adnodd dysgu ac i wella lles plant
 • Mae polisïau yn cael eu rhoi ar waith.
 • Bydd gan y lleoliad bolisi iaith Gymraeg sy'n gwreiddio'r Gymraeg ym mhob agwedd o'r lleoliad - anogir plant, staff a rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg drwy gydol pob agwedd ac maent yn gweithio'n weithredol tuag at y Cynnig Rhagweithiol

Yn agored i bob lleoliad cofrestredig yn y cartref sydd hefyd yn aelodau o Blynyddoedd Cynnar Cymru

Lleoliad gofal plant yn y cartref sy'n cael ei ysgogi gan eu brwdfrydedd dros gefnogi plant blynyddoedd cynnar a darparu gofal plant o safon. Gallant fod yn warchodwr plant sy'n gweithio ar ei ben ei hun neu'n un gyda chynorthwywyr.  Maent yn creu amgylchedd cartref diogel, ysgogol a deniadol lle mae plant yn cael eu hannog i chwarae, dysgu a ffynnu.

Beth mae'r panel yn chwilio amdano
 • Disgrifiwch sut rydych chi'n cynnig amgylchedd ysgogol diogel a glân, lle mae plant yn cael eu hannog i chwarae, dysgu a ffynnu.
 • Sut ydych chi'n sicrhau bod eich amgylchedd yn gartrefol ac yn anogaeth?
 • Beth yn eich lleoliad sy'n unigryw ac yn ysbrydoli ac yn galluogi'r plant?
 • Sut ydych chi'n addasu eich gwasanaeth o amgylch anghenion unigol plant? Sut ydych chi'n cynnwys lleisiau plant?
 • Dywedwch wrthym am eich dull arloesol o alluogi a chefnogi plant a theuluoedd, a sut rydych chi'n addasu i newidiadau mewn anghenion teuluol a'r sector.
 • Dywedwch wrthym sut rydych yn parhau i ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau ac ymarfer. Sut ydych chi'n mentora yn hyn?
 • Sut ydych chi'n defnyddio'ch gwerthusiadau dyddiol a'ch ymarfer myfyriol, a sut mae hyn yn bwydo i mewn i'ch cynllun hyfforddi a datblygu?
 • Oes gennych chi gyfle i rannu arferion da gydag ymarferwyr gwarchod plant eraill?
 • Disgrifiwch eich cysylltiadau â rhieni, partneriaid allanol a'r gymuned leol a sut rydych chi'n cynnwys eu barn?
 • Beth ydych chi'n ei ddisgwyl ar gyfer eich gwasanaeth yn y dyfodol? Pa feysydd o ddarpariaeth ydych chi'n edrych i'w datblygu?
 • Sut ydych chi'n cynnal darpariaeth o ansawdd uchel?
 • Sut ydych chi'n gwreiddio'r Gymraeg drwy'r lleoliad? Sut ydych chi'n gweithio tuag at y Cynnig Gweithredol?

Gofal Plant Diwrnod Llawn neu Sesiynol ar agor i bob lleoliad cofrestredig

Lleoliad sy'n cael ei ysgogi gan eu brwdfrydedd dros gefnogi plant blynyddoedd cynnar a darparu gofal plant o safon. Y prif ffocws yw creu amgylchedd diogel, glân ac ysgogol lle mae plant yn cael eu hannog i chwarae, dysgu a ffynnu. Mae'r lleoliad yn dal parch mawr i'w staff ac mae ganddo gysylltiadau rhagorol â rhieni, partneriaid allanol a'r gymuned leol. Mae ganddynt ystod eang o adnoddau i gynnig gweithgareddau chwarae estynedig

Beth mae'r panel yn chwilio amdano:
 • Bydd y lleoliad wedi cyflawni neu'n gweithio tuag at ddyfarniad QfA Blynyddoedd Cynnar Cymru neu ddyfarniad ansawdd arall
 • Bydd adroddiadau allanol fel Estyn, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) o safon uchel
 • Bydd gan y lleoliad bolisi iaith Gymraeg sy'n gwreiddio'r Gymraeg ym mhob agwedd o'r lleoliad - anogir plant, staff a rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg drwy gydol pob agwedd ac maent yn mynd ati i weithio tuag at y Cynnig Gweithredol.
 • Bydd polisïau ac ymarfer yn cofleidio cydraddoldeb a chynwysoldeb
 • Dywedwch wrthym am eich dull unigryw ac arloesol o alluogi a chefnogi plant a theuluoedd, a sut rydych chi'n addasu i newidiadau mewn anghenion teuluol a'r sector.
 • Dangoswch i ni sut rydych chi'n diwallu anghenion plant unigol? Sut mae eu lleisiau'n cael eu cynnwys?
 • Dywedwch wrthym beth yn eich lleoliad a'ch ymarfer sy'n ysbrydoli ac yn galluogi'r plant?
 • Beth ydych chi'n ei ragweld ar gyfer y lleoliad yn y dyfodol?
 • Pa feysydd o ddarpariaeth ydych chi'n edrych i'w datblygu?
 • Sut mae'r lleoliad yn cynnal darpariaeth o ansawdd uchel? Sut mae eich polisïau a'ch gweithdrefnau yn cefnogi hyn?
 • Disgrifio'r cysylltiadau â rhieni, partneriaid allanol a'r gymuned leol. Sut mae eu safbwyntiau'n cael eu cynnwys?
 • Mae'r panel yn chwilio am gofnod da o hyfforddiant staff a chyfleoedd DPP i staff. Dangoswch i'r panel sut rydych chi'n gweithio i gadw staff a darparu cyfleoedd i symud ymlaen.
 • Dangos tystiolaeth bod y lleoliad yn hyrwyddo iechyd a lles staff ac yn dangos sut mae staff yn gwybod eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.
 • Mae gan y lleoliad arferion llywodraethu a busnes cynaliadwy a chadarn
 • Mae'r lleoliad yn ymgysylltu â Blynyddoedd Cynnar Cymru
 • Dywedwch wrthym sut mae eich lleoliad yn darparu amgylchedd diogel, ysgogol a diddorol i'r plant
 • Sut mae'r lleoliad yn sicrhau bod safonau uchel o ofal yn cael eu cynnal? Dywedwch wrthym sut mae eich polisïau a'ch gweithdrefnau yn cefnogi'r ansawdd
 • Cadw i fyny â datblygiadau lleol a chenedlaethol yn y blynyddoedd cynnar

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)