Category: 

smalltalk - gwanwyn 2021

smalltalk ... yn cefnogi'r sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru am dros 30 mlynedd.

Cyhoeddwyd bob chwarter ers gwanwyn 1986, a'i bostio am ddim i holl aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru. smalltalk yw'r teitl y mae'n rhaid ei ddarllen ar gyfer darparwyr addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

P'un a ydych chi'n chwilio am syniadau i'w gweithredu yn y lleoliad neu i'ch helpu gyda'ch hyfforddiant a'ch datblygiad, am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau cwricwlwm neu'r newidiadau diweddaraf mewn deddfwriaeth, mae ein cylchgrawn 28 dudalen lliw llawn, yn llawn dop o erthyglau i'ch ysbrydoli i wreiddio a llywio ymarfer o ansawdd uchel, wrth barhau i redeg busnes llwyddiannus.

Croeso i rifyn y gwanwyn o smalltalk

Mae ein stori glawr y rhifyn hwn yn taflu goleuni ar dair agwedd wahanol iawn ar ein gwaith, ond yn dangos hanfod ein sefydliad. Rydym hefyd yn eich diweddaru ar rywfaint o'r gwaith sydd wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r llenni; Mae Maggie Kelly, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Blynyddoedd Cynnar Cymru yn ein diweddaru ar y gwaith y mae wedi'i wneud fel aelod o'r Grŵp Gweithredu Strategol a fydd yn goruchwylio gweithrediad Deddf Plant (Diddymu Amddiffyn Cosb Rhesymol) (Cymru) 2020 (Cymru). tud 6). Rydym hefyd wedi bod yn rhan o’r Grŵp Gweithredu Blynyddoedd Cynnar ynghyd ag 8 o elusennau plant Cymru blaenllaw eraill yn galw ar bob plaid wleidyddol i roi anghenion babanod a’r plant ieuengaf yng nghanol eu polisïau ar gyfer y Senedd nesaf - darllenwch y Maniffesto yma

Darganfyddwch beth arall sydd y tu mewn yma:

4. Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020

Roedd yn dra gwahanol i’r cyntaf ac yn wahanol iawn i sut roedden ni wedi dychmygu’r ail, ond rydyn ni wrth ein bodd yn cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020.

6. Canolbwyntio ar: Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020.
Maggie Kelly’n egluro’r rhan sydd gan sefydliadau gofal plant Cymru wrth gefnogi rheini cyn y gwaharddiad ar smacio plant.


8. Stori Carter
Mae gan Carter, 2 flwydd oed, barlys yr ymennydd. Rydyn ni’n clywed, ers iddo fynychu meithrinfa’r brif ffrwd, sut y mae ei ddatblygiad wedi carlamu ymlaen.

10. Stori glawr: Pwysigrwydd chwarae
Yn ôl David Lloyd George, mae hawl plentyn i chwarae yw hyfforddiant natur am oes. Mae ein stori glawr yn cynnwys tair erthygl yn canolbwyntio ar wahanol agweddau o chwarae, ond pob un â’r un amcan.


11. Sut mae plant yn datblygu ac yn dysgu drwy chwarae yn yr awyr agored ym mhob tywydd yn y Cyfnod Sylfaen.
Mae newidiadau’r tymhorau’n gyfle i bawb sy’n treulio amser yn yr awyr agored ganfod pethau newydd. Mae Sarah Wiggin yn gweld sut mae dau leoliad wedi taclo’r newid o’r gaeaf i’r gwanwyn.

14. Blynyddoedd Cynnar Actif Cymru: ffurfio’r ffordd y mae plant yn meddwl am oes
Ar hyn o bryd, dyw llawer o blant ddim yn cael cyfle i chwarae. Mae Julie Powell yn gobeithio, wrth gydweithio, y gall ymarferwyr gefnogi ac annog teuluoedd i chwarae y tu allan i’r lleoliad.


18. Rhannu Ymarfer o Ansawdd Rhan 3: Chwarae a Datblygu
Mae Rhan 3 o’r Ymarfer Rhannu Ansawdd yn trafod chwarae a datblygu yn y lleoliad. Mae Clare Thomas yn rhannu enghreifftiau o sut y gall gwahanol agweddau at gynllunio arwain at ymarfer o ansawdd da.


21. Cefnogi teuluoedd i chwarae y tu allan
Pam na wnewch chi sefydlu bwrdd rhannu syniadau yr awyr agored? Rydyn ni wedi rhoi rhai syniadau i’ch cael chi i gychwyn arni.

22. Meddwl yn gall ynghylch iechyd a diogelwch
Mae manteision chwarae yn yr awyr agored yn llawer iawn mwy na’r risgiau. Cyngor Chwarae Cymru yw defnyddio synnwyr cyffredin.


23. Croeso i’n caban
Mae Little Explorers, Marford, yn falch o ddangos eu hychwanegiad newydd, oedd yn eu galluogi i aros ar agor yn ystod y pandemig coronafeirws.


24. Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws
Wedi’i ymestyn tan fis Ebrill 2021, mae Nicola Hooper yn arwain cyflogwyr trwy’r Cynllun ac a ydyn nhw’n gymwys i ymgeisio.


26. Diweddariad GDPR
Gan ei bod bron yn dair blynedd ers gweithredu’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, roedden ni’n meddwl y bydden ni’n rhoi rhywbeth i chi feddwl amdano

===================================

Members: don't forget to log in to access your member discount. To find out more or to become a member visit our membership page.

===================================

Please note: we are currently experiencing problems with processing orders submitted through Google Chrome. If you experience any problems when paying for your order, please try using a different web browser. If you continue to receive error messages, please contact us on [email protected] or 02920 451 242.

£1.00