Category: 

Pecyn Polisi a Gyflogwyr

SAMPL

Dim ond i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru y mae’r pecynnau hyn ar gael*.  Llawr lwythwch y samplau isod ac yna edrychwch ar ein tudalen aelodau i weld rhestr lawn o fuddion aelodaeth. Mae aelodaeth AM DDIM ar hyn o bryd!

Eisoes yn aelod? Mewn gofnodwch i fynd at y pecynnau. I fynd at eich cyfrif y tro cyntaf, does ond rhaid gofyn am gyfrinair.

Pecyn Adnoddau i Gyflogwyr 

Mae Pecyn Adnoddau i Gyflogwyr Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi’i ddiweddaru a'i wella i gefnogi aelodau gyda:

 • Recriwtio
 • Gwerthuso a Datblygu Proffesiynol Parhaus
 • Profiad gwaith i fyfyrwyr a gwirfoddolwyr

Mae pob pecyn yn cynnwys canllawiau a ffurflenni enghreifftiol y gellir eu llawr lwytho i’ch arwain trwy’r prosesau y bydd yn rhaid i chi eu dilyn i ddiogelu’r plant yn eich gofal, eich sefydliad a'ch staff.

Yn cael eu cynnwys yn y pecynnau sydd ar gael ar wahân neu fel pecyn cyflawn:

Recriwtio (£8)

Dylai pob cyflogwr, mewn busnes preifat, sefydliadau gwirfoddol neu elusennau cofrestredig, ddatblygu proses recriwtio a dewis gadarn.

Mae’r canlynol i’w cael yn y pecyn hwn:

 • Rhestr wirio ffeiliau staff
 • Llythyr eglurhaol, ffurflen gais a llythyr monitro recriwtio
 • Gweithdrefn recriwtio
 • Cadarnhad o hawl i weithio yn y DU a gwiriad adnabyddiaeth
 • Ffurflen gofyn am eirda
 • Datganiad iechyd
 • Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i unigolion
 • Cofnodion grŵp y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • Rhestr wirio sefydlu staff
 • Gwerthusiad cyfnod prawf
 • Ffurflen cyfweliad dychwelyd i’r gwaith

Gwerthuso a Datblygu Proffesiyonol Parhaus (£6)

Mae pob ymarferydd, yn llawn neu’n rhan amser, gwirfoddolwyr, prentisiaid neu fyfyrwyr ar leoliad, angen eu harolygu a’u gwerthuso. Mae’n broses sydd â strwythur, sy’n cynnwys goruchwylio a gwerthuso, a hefyd raglenni ar gyfer datblygiad proffesiynol, ac sy’n chwarae rhan arwyddocaol mewn cadw staff, llesiant staff ac ansawdd y ddarpariaeth.

Mae’r ffurflenni canlynol yn rhan o’r pecyn hwn:

 • Nodiadau cyfarfod cefnogi / goruchwylio
 • Gwerthuso a datblygu perfformiad
 • Cofnodion hyfforddi staff
 • Cofnodion datblygu proffesiynol parhaus

Profiad Gwaith a Myfyrwyr (£4)

Ffurflenni eraill a allai fod yn ddefnyddiol os oes gennych fyfyrwyr a gwirfoddolwyr

 • Cofnodion myfyrwyr / gwirfoddolwyr
 • Profiad gwaith gwirfoddolwyr
   

Polisi a Gweithdrefnau

Mae Pecyn Polisi a Gweithdrefnau Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi’i ddiweddaru a'i wella i gefnogi aelodau gyda:

 • Gweithdrefnau Gweithredu
 • Derbyniadau a Diogelwch Plant
 • Cydraddoldeb a Chyfranogiad
 • Eiddo a Diogelwch
 • Y Gymraeg, Diwylliant a'r Amgylchedd

Mae pob pecyn yn cynnwys canllawiau a ffurflenni enghreifftiol y gellir eu llawr lwytho i’ch arwain trwy’r prosesau y bydd yn rhaid i chi eu dilyn i ddiogelu’r plant yn eich gofal, eich sefydliad a'ch staff.

Yn cael eu cynnwys yn y pecynnau sydd ar gael ar wahân neu fel pecyn cyflawn:

Gweithdrefnau Gweithredu (£5)

Mae’r canlynol i’w cael yn y pecyn hwn:

 • Cynllun Gweithredol
 • Enghraifft o gontract rhwng y ddarpariaeth a’r rhieni a ffurflen gofrestru
 • Datganiad o ddiben (gwybodaeth ynghylch ein darpariaeth)

Derbyniadau a Diogelwch Plant (£5)

Mae’r canlynol i’w cael yn y pecyn hwn:

 • Polisi a gweithdrefnau derbyn, cyrraedd a chasglu, dygymod, methu â chasglu plentyn a phan fo plentyn ar goll
 • Polisi a gweithdrefn rheoli ymddygiad (gan gynnwys gwrth fwlio)
 • Polisi a gweithdrefn Amddiffyn a Diogelu plant
 • Ffurflen awdurdodi a chofnod o feddyginiaeth
 • Polisi a gweithdrefn meddyginiaeth (gan gynnwys trin asthma ac unrhyw gyflyrau meddygol parhaus)

Cydraddoldeb a Chyfranogiad (£5)

Mae’r canlynol i’w cael yn y pecyn hwn:

 • Polisi a gweithdrefn cyfranogaeth plant
 • Gweithdrefn gwynion a gweithdrefn cwynion gan blant
 • Polisi a gweithdrefn preifatrwydd a chyfrinachedd
 • Polisi a gweithdrefn cydraddoldeb a chynhwysedd (gan gynnwys anghenion addysgol ychwanegol / arbennig)
 • Polisi a gweithdrefn cyfranogiad rhieni

Eiddo a Diogelwch (£5)

Mae’r canlynol i’w cael yn y pecyn hwn:

 • Polisi a gweithdrefnau bwyd, diodydd a bwyta’n iach
 • Polisi a gweithdrefn iechyd a hylendid
 • Polisi a gweithdrefn iechyd a diogelwch (amgylchedd) a gwagio mewn argyfwng
 • Polisi a gweithdrefn offer ac adnoddau chwarae
 • Rhestr wirio iechyd a diogelwch eiddo ac offer

Y Gymraeg, Diwylliant a'r Amgylchedd (£5)

Mae’r canlynol i’w cael yn y pecyn hwn:

 • Polisi a gweithdrefn edrych ar ôl ein hamgylchedd
 • Tripiau: ffurflenni cynllunio, asesiad risg ac adolygu (I gyd-fynd â’r polisi a’r weithdrefn tripiau)
 • Polisi tripiau
 • Polisi a gweithdrefn defnyddio offer electronig, y cyfryngau a chyhoeddusrwydd
 • Polisi a gweithdrefn y Gymraeg

Pecyn cyflawn (£20)


Sampl yn unig - Mewn gofnodwch i fynd at y pecynnau.

*Nid yw Pecyn Adnoddau Cyflogwyr a yn cael ei gynnwys gydag aelodaeth.  Rhestrir y costau ychwanegol uchod.

 

£0.00