DATGANIAD I'R WASG: Cynnig Gofal Plant Cymru - ystyried adolygiad ardrethi

Wrth ymgysylltu'n ddiweddar â darparwyr gofal plant, codwyd pryderon gan ddarparwyr ynghylch y gyfradd a delir am oriau’r Cynnig Gofal Plant. Roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol rhoi diweddariad i chi ar yr adolygiad parhaus o gyfradd y Cynnig Gofal Plant. 

 

childcare offer for wales logo

Pennwyd y gyfradd fesul awr gychwynnol drwy ddefnyddio data o adroddiad Casglu Data'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) 2017 gan Arolygiaeth Gofal Cymru. Dengys gwerthusiad o flwyddyn 2 y Cynnig fod 79% o'r lleoliadau yn cytuno bod y gyfradd o £4.50 yr awr yn fasnachol hyfyw. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod pethau wedi symud ymlaen ac yn 2019 dechreuwyd adolygiad i ddeall effaith y gyfradd fesul awr a delir i ddarparwyr o dan y Cynnig. Cafodd hyn ei oedi oherwydd y pandemig ond mae bellach wedi ailddechrau. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r gyfradd fesul awr ar gyfer gofal plant y telir amdano drwy ein cynllun Cynnig Gofal Plant i Gymru ac rydym yn gobeithio cael canlyniad i'w rannu â rhanddeiliaid ddiwedd yr Hydref.

- DIWEDD -

Llywodraeth Cymru 08.10.21

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)