Cynnig am ddim wedi'i ymestyn

Aelodaeth Blynyddoedd Cynnar Cymru 2024/2025

Building Blocks

Llynedd, gwnaethom fuddsoddi'n drwm, i ddiweddaru ein cynllun sicrhau ansawdd Ansawdd i Bawb, i ymestyn ein cyfleoedd hyfforddi a dysgu, i ddiweddaru ein polisïau a'n hadnoddau, ac i danategu ein cefnogaeth darparwyr.

Roeddem yn falch iawn o weld ein haelodaeth yn parhau i dyfu, a gyda chefnogaeth ein Bwrdd Ymddiriedolwyr, rydym wedi penderfynu cynnal ein cynnig aelodaeth am ddim cyffredinol ar gyfer 2024/2025, gan ariannu hyn drwy ein cronfeydd wrth gefn fuddsoddwyd.

"Rydym yn cydnabod y bydd llawer ohonoch wedi wynebu pryderon ariannol yn ddiweddar, a dyna pam ein bod ni fel Bwrdd Ymddiriedolwyr yn falch iawn o allu ymestyn ein cynnig o aelodaeth am ddim am flwyddyn arall. 

Mae aelodaeth am ddim yn golygu y gallwch gael mynediad at ystod gyfan ein gwasanaethau ac mae'n ein helpu i ddod â lleisiau gwahanol ynghyd o wahanol rannau o Gymru ac o ystod eang o safbwyntiau.

P'un a ydych chi'n rhiant, yn ymarferydd neu'n ddarparwr blynyddoedd cynnar, rydym am sicrhau ein bod ni yma i roi'r help sydd ei angen arnoch chi, ac fel sefydliad aelodaeth rydyn ni yma i wrando, i helpu gyda'r pethau rydych chi'n dweud sydd eu hangen arnoch chi ac i gynrychioli'r blynyddoedd cynnar yng Nghymru gyda llais cryf sy'n galluogi plant i elwa o ddysgu, chwarae a gofal o ansawdd uchel"

David Dallimore
Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Rwy'n falch o allu cefnogi benderfyniad y Bwrdd a darparu cynnig aelodaeth am ddim cyffredinol i'n haelodau o'r sectorau gofal plant, blynyddoedd cynnar a gwaith chwarae yn 2024/2025. Bydd eich aelodaeth yn cael cefnogaeth ymatebol i aelodau, cyfleoedd hyfforddi o ansawdd uchel, adnoddau rhagorol, polisïau ac offer i'ch helpu yn eich rolau, ac ystod eang o gyfleoedd newydd i chi elwa ohonynt drwy gydol y flwyddyn.

Fel Prif Swyddog Gweithredol, drwy eich ymgysylltiad â ni, byddaf yn parhau i roi llais cryf gyda llunwyr polisi; eiriol dros y sector, y gweithlu, a'r plant, a chodi proffil y blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Rydym i gyd yn gwybod pa mor hanfodol yw'r blynyddoedd cynnar i ddatblygiad a chynnydd plentyn. Bydd eich aelodaeth, ein lleisiau a rennir, a'm sefyllfa yn caniatáu i ni weithio gyda'n gilydd tuag at sector mwy cydlynol;

  • sector sy'n cyd-fynd yn gadarn â hawliau'r plentyn,
  • sector sy'n croesawu chwarae a phrofiadau dilys i blant, a
  • sector sy'n cael ei gydnabod a'i werthfawrogi gan rieni, llunwyr polisi, a'r boblogaeth ehangach am yr effeithiau parhaol, cadarnhaol a buddiol y mae'n eu cael ar y plant sy'n defnyddio'r gwasanaeth y mae'n ei ddarparu.

Croeso i'ch pecyn aelodaeth 2024/2025..

AtodiadMaint
PDF icon Pecyn Gwybodaeth Aelodaeth 3.83 MB
2024/2025

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)