Diogelu – Categori B

Nod y cwrs lefel canolradd hwn  yw sicrhau bod cyfranogwyr yn gwybod beth i chwilio amdano a chael gwybodaeth glir am y broses adrodd a'u cyfrifoldebau eu hunain.

Gorfodol / Gweithdrefn a Busnes
dydd Mawrth, 6 Mehefin, 2023 - 13:00 to 16:00

Venue: 

Ar-lein

Ar ôl cwblhau'r cwrs bydd pawb sy'n cymryd rhan yn ymwybodol o:

Rolau diogelu:

 • Rôl a chyfrifoldebau ddiogelu chi ac eich lleoliad
 • Rolau gwahanol asiantaethau ac eraill sy'n ymwneud â diogelu lles plant.

Gweithio mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar blant – sut i:

 • Cydbwyso hawliau plentyn â'ch dyletswydd gofal
 • hybu llais plentyn bob amser.

Aelodaeth yng Nghymru

 • Sut i weithio mewn ffyrdd sy'n cadw CHI’N ddiogel rhag cam-drin, niwed neu esgeulustod.
 • Sut i gael gafael ar gymorth a hyfforddiant i feddwl am a gwella gwybodaeth, sgiliau ac ymarfer diogelu.
 • Sut i gael cyngor a chefnogaeth, os oes angen.

Cydnabod Risg:

 • Pam y gallai rhai plant fod mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin, niwed neu esgeulustod,
 • Pam efallai fydd pobl ddim yn datgelu camdriniaeth.
 • Nodweddion ymddygiad ymosodol - gan gynnwys bwlio a meithrin perthynas amhriodol, ymddygiadau Trais

Cwblhau ffurflen MARF

 • Canllawiau ymarferol ar gwblhau Adroddiad/Atgyfeiriad Diogelu Plant.
 • Sut i ddelio â rhwystrau i staff/gwirfoddolwyr adrodd neu godi pryderon
 • Sut i ddilyn polisi chwythu'ch sefydliad.
 • Rheolwyr meithrin,
 • Gweithwyr meithrinfa
 • Gwarchodwyr Plant
 • Chynorthwywyr gwarchodwy
 • Nani,
 • Unigolion Cyfrifol (RIs),
 • Person Diogelu Dynodedig (DSP)

£15 Aelodau
£30 Rhai nad ydynt yn aelodau

Ar hyn o bryd dim ond trwy'r Saesneg y caiff yr hyfforddiant hwn ei ddarparu.

Os hoffech chi ymuno, cliciwch ar Cofrestru a chwblhewch y ddesg dalu i sicrhau eich lle.
 


Ddim yn aelod? Mae aelodaeth ar hyn o bryd AM DDIM, ewch at ein tudalen aelodaeth am ragor o fanylion.