Category: 

smalltalk - haf 2022

smalltalk ... yn cefnogi'r sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru am dros 30 mlynedd.

Cyhoeddwyd bob chwarter ers gwanwyn 1986, a'i bostio am ddim i holl aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru. smalltalk yw'r teitl y mae'n rhaid ei ddarllen ar gyfer darparwyr addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

P'un a ydych chi'n chwilio am syniadau i'w gweithredu yn y lleoliad neu i'ch helpu gyda'ch hyfforddiant a'ch datblygiad, am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau cwricwlwm neu'r newidiadau diweddaraf mewn deddfwriaeth, mae ein cylchgrawn 64-dudalen, cwbl ddwyieithog, lliw llawn, yn llawn dop o erthyglau i'ch ysbrydoli i wreiddio a llywio ymarfer o ansawdd uchel, wrth barhau i redeg busnes llwyddiannus.

Beth sydd ar y clawr?

Ar dudalen 16 rydym yn eich cyflwyno i Kamal Ali. Kamal yw dyfeisiwr mat gweddi rhyngweithiol i blant cyntaf y byd. Mae Kamal yn siarad â ni am bwysigrwydd gweddi yn y ffydd Fwslimaidd a'r daith mae plant Mwslimaidd yn ei gymryd wrth ddysgu gweddïo. Beth am fynd i mewn i'n cystadleuaeth i ennill mat gweddi ar gyfer eich lleoliad?

Y Gair-M ! Menopos a'r gweithle. Gyda menywod menopos yn ffurfio un o'r grwpiau mwyaf o weithwyr, rydym yn ystyried sut y gall lleoliadau gefnogi staff gyda'u symptomau (tudalen 21)

Eisiau gwybod sut mae Bronwen y pili pala yn helpu plant cyn oed ysgol i gael effaith gadarnhaol ar beillwyr yn Nhrefynwy? Trowch at dudalen 10. Gallwch annog peillwyr i'ch lleoliad drwy adeiladu eich gwesty gwenyn eich hun. Rydyn ni'n dangos i chi sut ar dudalen 13.

Gloywi ein diwrnod masgotiaid!

Rhag ofn eich bod wedi ei golli ac yn pendroni ynghylch pwy sy’n ymddangos ar ein blaen-dudalen, hoffwn gyflwyno i chi aelod diweddaraf ein tîm ni ar Blynyddoedd Cynnar Cymru. Ymunodd Awel - y barcud â ni yn Mis Hydref er mwyn cefnogi ein rhedwyr ifanc yn Half Toddler Dash Caerdydd. Y bwriad yw fod Awel ar gael ar gyfer digwyddiadau yn y gymuned. I fod â siawns o dderbyn ymweliad arbennig gan Awel, beth am roi gwedd hollol newydd i Awel trwy argraffu'r ddelwedd isod. Anfonwch eich creadigaethau i [email protected]

https://drive.google.com/file/d/14rybyIgEPR2riYfzOPNvskPjvDQPwvW5/view?usp=share_link

Darllenwch ymlaen am restr lawn o'r cynnwys...

4. Hysbyseb nodwedd: Ail-lansio Ansawdd i Bawb (QfA)

Ar ôl gwrando ar eich adborth, mae QFA wedi gwneud newidiadau sylweddol.

5. Mae’r cyfnod yna o’r enedigaeth hyd at oedran pump yn cyfri; sut bydd Blynyddoedd Cynnar Cymru yn eich cefnogi chi ar eich taith gyda’r iaith Gymraeg yn ystod 2023

Mae ein tîm Cefnogi’r Iaith Gymraeg wedi ehangu a byddant yn esbonio sut byddant yn eich cefnogi chi i ddatblygu gweithlu ddwyieithog yn 2023.

6. Hysbyseb nodwedd: Blockplay (Cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr)
Blynyddoedd Cynnar Cymru a Pethau Chwarae’r Gymuned yn cydweithio mewn Ïpartneriaeth er mwyn darparu hyfforddiant chwarae blociau ar gyfer aelodau.

8. Sut mae chwarae, a dysgu sy’n seiliedig ar chwarae, yn ganolog i’r cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir

Sut mae creu awyrgylch ddilys i blant yn creu profiadau ystyrlon a hapus wrth ddysgu.

10. Mae lleoliadau cyn ysgol yn berffaith ar gyfer Peillwyr: Rydyn ni angen peillwyr ac maen nhw angen ein cymorth ni!

Sut wnaeth Bronwen y pili-pala a’r plant meithrin ym Mynwy lwyddo i gael dylanwad cadarnhaol ar beilliaid a bywyd gwyllt yn gyffredinol.

13. Creu Gwesty Gwenyn

Fel ninnau, mae angen rhywle i fyw ar wenyn a thrychfilod. Anogwch y beillliaid yn eich lleoliad chi trwy adeiladu Gwesty Gwenyn eich hunan.

14. Nid oes waliau yn yr ystafelloedd dosbarth gorau

Mae’r cwricwlwm ar gyfer lleoliadau wedi eu hariannu ond heb eu cynnal yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn yr awyr agored. ‘Rydym yn edrych ar sut mae rhai o’n haelodau yn mwynhau eu lleoliadau allan yn yr awyr agored.

16. Cipolwg ar brofiad plentyn Mwslimaidd o weddïo

Mae modd cyflwyno pwysigrwydd gweddi ym mywyd plentyn Mwslemaidd yn lleoliadau y blynyddoedd cynnar.

19. AMSER Y GYSTADLEUAETH

Diolch i’r tîm yn ‘My Salah Mat’ mae gennym mat weddi rhyngweithiol a nifer o lyfrau plant i’w rhannu gydag un lleoliad lwcus.

20. easyfundraising: Codwch arian yn rhad ac am ddim ar gyfer eich lleoliad

#DYK trwy arwyddo ac ymuno gydag easyfundraising, gallwch ennill arian ar gyfer eich lleoliad chi wrth siopa ar lein!

21. Y gair-M! Menopause yn y gweithle

Mae menywod menoposaidd yn un o’r demograffics sydd fwya’ ar gynnydd yn y gweithle a pharhau i dyfu bydd y ffigyrau. Mae ein stori flaen yn y rhifyn yma yn edrych ar y ffordd gall lleoliad gynorthwyo eu staff gyda symptomau y menopos.

22. Cefnogi menopos yn y gweithle

Yn rhy aml dyw’r menopos ddim yn cael ei gydnabod yn gywir ac mae’n cael ei gamdrin. Mae Caroline Vollens yn cynnig cyngor defnyddiol ar gyfer rheolwyr pan ddaw yn fater o sicrhau bod staff yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol.

24. Cyngor ar gael cymorth gyda’ch symptomau menopos

Mae pob menyw yn profi symptomau y menopos mewn ffordd gwahanol. Mae’r Rhwydwaith Menopos yn angerddol yn eu hymgais i sicrhau fod menywod yng Nghymru yn derbyn gofal cytbwys ar gyfer y menopos.

27. Blwyddyn yng Nghymru

Dim ond y Cymry byddai’n mentro gosod snorclo mawndir ym myd y chwaraeon. Rydym wedi creu rhestr o’r prif ddigwyddiadau a’r gwyliau sy’n cael eu cynnal yng Nghymru eleni.. mae’n bleser!

28. Siarad PANTS

Adnoddau NSPCC yn rhad ac am ddim i rieni ac ymarferwyr.

30. GDPR yn Y DU – Beth sydd angen i chi ei wybod

Awgrymiadau ardderchog ar gyfer casglu, defnyddio, storio, rhannu a cadw data personol.

32. Hysbyseb nodwedd - Antur gydag Alice

‘Rydym wedi uno gydag Alice Sharp Cyf er mwyn gallu cynnig disgownt unigryw ar y rhaglen daatblygu proffesiynol yma sydd eisioes wedi ennill sawl gwobr.
 


Aelodau: peidiwch ag anghofio mewngofnodi cyn ychwanegu eitemau at eich cart i ddefnyddio eich gostyngiad aelod. I gofrestru fel aelod ewch i'n tudalen aelodaeth.

£2.50