• Structured

Aseswr Llawrydd

Strwythuredig
Mae'r swydd yn destun gwiriad DBS boddhaol:
Na
Disgrifiad swydd

Pwrpas Rôl: Asesu lleoliadau gofal plant ar safon  eu gwasanaeth, yn galluogi i gyflawni  cynllun sicrhau ansawdd Blynyddoedd Cynnar Cymru, QfA.

Prif Ddyletswyddau:

 • Ymateb i geisiadau am asesiadau i'w cynnal
 • Adolygiad wedi cwblhau Offer Asesu QfA a gyflwynwyd gan ddarparwyr unigo
 • Cysylltu â darparwyr i drefnu asesiadau wyneb i wyneb neu ar-lein fel y cyfarwyddwyd gan gydlynydd QA
 • Dyfeisio cynlluniau asesu yn seiliedig ar wybodaeth a thystiolaeth a gyflwynwyd yn Offer Asesu QfA
 • Cynnal asesiad a nodi meysydd o arfer da a rhagorol
 • Cynnal trafodaethau proffesiynol gyda darparwyr fel rhan o'r asesu a'u cefnogi i nodi eu camau nesaf
 • Cwblhau adroddiad crynodeb o'r asesiad
 • Cyflwyno'r  adroddiad cryno a chysylltu â  chydlynydd QA i gwblhau'r asesiad
 • Mynychu o leiaf 3 cyfarfod safoni bob blwyddyn
 • Adborth canmoliaeth a chwynion i chydlynydd QA
 • Hyrwyddo nodau ac egwyddorion Blynyddoedd Cynnar Cymru lle bynnag y bo modd

Disgwyliadau Eraill:

 • Canfod a chyfleoedd adborth ar sut i wella cynllun QfA fydd yn cefnogi darparwyr ac yn cynyddu proffil Blynyddoedd Cynnar Cymru
 • Hyrwyddo amrywiaeth, cydraddoldeb ac arfer gwrth-hiliol yn y sector gofal plant a chwarae yn y blynyddoedd cynnar
 • Diweddaru gyda newyddion diweddaraf am ddatblygiadau a'r  arfer gorau  yn y sector gofal plant a chwarae yn y blynyddoedd cynnar
 • Cymryd cyfrifoldeb am yein C ontinuous Professional Development

Am ddisgrifiad swydd llawn, manyleb person a manylion cais gweler isod

Lleoliad: Rydyn ni'n gwahodd ceisiadau o bob rhan o Gymru, yn enwedig Gorllewin a Gogledd Cymru. 

Cyfradd Cyflog: £150 Asesiadau cychwynnol ac achrediadau. Plws Treuliau Teithio @ 45c y filltir

*Talu am Ailasesiadau Blynyddol dan adolygiad

I wneud cais: E-bostiwch [email protected]

Am fwy o wybodaeth ffoniwch

Ebost: [email protected]
Ffôn: 07581 630974

Oriau gwaith

Amrywiol

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)