Category: 

smalltalk - haf 2022

smalltalk ... yn cefnogi'r sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru am dros 30 mlynedd.

Cyhoeddwyd bob chwarter ers gwanwyn 1986, a'i bostio am ddim i holl aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru. smalltalk yw'r teitl y mae'n rhaid ei ddarllen ar gyfer darparwyr addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

P'un a ydych chi'n chwilio am syniadau i'w gweithredu yn y lleoliad neu i'ch helpu gyda'ch hyfforddiant a'ch datblygiad, am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau cwricwlwm neu'r newidiadau diweddaraf mewn deddfwriaeth, mae ein cylchgrawn 64-dudalen, cwbl ddwyieithog, lliw llawn, yn llawn dop o erthyglau i'ch ysbrydoli i wreiddio a llywio ymarfer o ansawdd uchel, wrth barhau i redeg busnes llwyddiannus.

Croeso i rifyn yr haf 2022 o smalltalk

Beth sydd gan Tik-Tok Fridays, Tummy Time, Instagram, Tiny Happy People a Roger the Spider yn gyffredin?

Yn y rhifyn hwn rydyn ni'n dangos i chi sut mai'r pethau bychain sy'n gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Mae ein nodwedd ar Recriwtio a Chadw yn tynnu sylw at y ffaith bod staff yn ased mwyaf gwerthfawr, a sut y gall cyflogwyr nid yn unig anelu at ddenu ymgeiswyr o ansawdd uchel ond cadw gafael ar y dalent bresennol. Rydym yn ystyried pwysigrwydd Brandio Cyflogwr wrth recrriwtio a chadw gweithlu medrus, gweler tudalen 10 am ein cynghorion pennaf ar wneud i'ch hysbysebion swydd sefyll allan o'r dorf. Eisoes ar ei anterth mae ein rhaglen newydd sbon Datblygu'r Gweithlu, rydym yn dweud wrthych pam ein bod yn gweithio mor galed i'ch cefnogi i gyflawni eich nodau gyrfa ar dudalen 13 ynghyd â llawer mwy. Rydyn ni hefyd yn falch iawn o groesawu BBC Tiny Happy People i smalltalk, trowch i dudalen 30 i ddarganfod sut gallan nhw eich helpu i gefnogi rhieni ac annog amser chwarae gartref

Yn olaf ond nid lleiaf... rydym wrth ein boddau i gyhoeddi ein partneriaeth newydd gyda TTS and Consortium. I nodi'r achlysur maen nhw wedi rhoi gostyngiadau unigryw iawn i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru, Trowch at y tudalennau canol am fwy o wybodaeth.

Darllenwch ymlaen, i gael blas o beth arall sydd y tu mewn

4. Amser stori a symud ym Mharc Treorci

Neidio’r pyllau gyda Roger y pry copyn a’i ffrindiau!

5. Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir

I gefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru, mae’r Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir wedi’i ddylunio gan y sector ar gyfer y sector.

6. Cynllunio yn y foment gyda phlant ifanc a rôl yr oedolyn

Ydych chi erioed wedi ceisio dyfalu sut mae cynllunio “yn y funud” yn gweithio? Anfonwyd Kate Lyons i gael gwybod.

8. Y Cynnig Gofal Plant i Gymru: Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol

Mae’r gwasanaeth digidol cenedlaethol newydd yn addo dod â chysondeb i rieni a darparwyr sy’n ceisio cael mynediad at y Cynnig Gofal Plant.

9. Y pwysigrwydd o frandio cyflogwr wrth recriwtio a chadw gweithlu medrus

Mae ein stori glawr y rhifyn hwn yn ystyried pwysigrwydd brandio cyflogwr wrth recriwtio a chadw’r bobl iawn ar gyfer eich tîm.

10. Sut i roi mwy o sglein ar eich hysbysebion swyddi

Ein hawgrymiadau gorau i ddenu’r ymgeiswyr gorau.

12. Blynyddoedd Cynnar Cymru; yn eich cefnogi i gyrraedd eich nodau gyrfa

Ydych chi wedi archebu lle i’ch staff ar unrhyw un o’n cyrsiau hyfforddi a datblygu’r gweithlu eto? Mae’n rhaid codi sgiliau a safonau ymysg ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant os ydym i wella canlyniadau i holl blant Cymru. Mae Rhaglen Datblygu Gweithlu newydd Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi’i datblygu i wneud hyn.

14. Fframwaith sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant – yr allwedd i’ch datblygiad proffesiynol

Mae fframwaith sefydlu Cymru Gyfan (AWIF) yn rhoi hyder i reolwyr fod eu holl staff yn cael eu cefnogi’n gyfartal, o sefydlu a thrwy holl ffordd eu gyrfa.

15. Sut mae aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n diogelu yn erbyn y problemau recriwtio a chadw sy’n eu hwynebu ar ôl Covid

Mae dau leoliad aelodau yn rhannu sut y maen nhw’n taclo rhai o’r problemau recriwtio a chadw staff sy’n eu hwynebu ar hyn o bryd.

18. Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Diogelu

Mae Carol Eland, Cynghorydd Ymestyn Allan Rhanbarthol Cymru yn y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, yn amlinellu’r cynnyrch a’r gwasanaethau sydd ar gael gan y sefydliad i helpu cyflogwyr i gymryd penderfyniadau recriwtio diogelach.

20. Lles yn y gwaith; addewid llesiant i’r tîm

Roedd gorbryder a stres mewn cysylltiad â gwaith yn bryder mawr ymysg ymarferwyr blynyddoedd cynnar cyn Covid. Gwahoddwyd Rachael’s Playhouse yn Rhondda Cynon Taf yn ôl i smalltalk i egluro pam fod llesiant staff mor bwysig nawr ag erioed.

24. Darn nodwedd hysbysebu Babi Actif yn y Cartref (Cwrs 2 ddiwrnod

Hyfforddi’r Hyfforddwr)

Darllenwch y cyfan am ein cwrs hyfforddi Newydd sydd wedi ei ddatblygu i roi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r adnoddau angenrheidiol i ymarferwyr i ddarparu’r

rhaglen 6 wythnos Babi Actif yn y Cartref.

26. Chwarae ar y llawr – Ymholiad

Fel ymarferwyr rydym wedi arfer â threulio llawer o amser ar y llawr, ond ydych chi wedi meddwl ynghylch sut y byddwch yn defnyddio’r llawr o gymharu â sut mae’r plant yn ei ddefnyddio? Gwarantir y bydd yr erthygl hon yn mynd â chi ar daith newydd sbon.

30. Darn nodwedd hysbysebu Pwysigrwydd chwarae

Sut mae Tiny Happy People y BBC yn gallu eich helpu chi a’ch tîm gefnogi rhieni ac annog amser chwarae yn y cartref.

31. Ein Canllaw i’r Rheolau a Gwaharddiadau cyfarfodydd rhithiol

Yn ôl LinkedIn “Sori, roeddwn i ar miwt” oedd dyfyniad 2020. Rydym wedi casglu ein canllawiau ni’n hunain ar gyfer etiquette cyfarfod rhithiol.

32. Mae TTS a Consortium yn falch o fod mewn partneriaeth â Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Codau disgownt unigryw i aelodau pan fyddwch yn archebu gyda TTS

£7.00