• Voluntary (Expenses only)

Panel Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru: eich cyfle i ymuno

Gwirfoddol (Treuliau yn unig)
Post is subject to a satisfactory DBS check:
Na
Job description

Mae Panel Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru yn chwilio am recriwtiaid newydd! Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth mae ein panel yn ei wneud a darganfod sut y gallwch ymuno.

BETH YW PANEL YR AELODAU?

Grŵp bychan ond cynrychioladol o aelodau brwdfrydig Blynyddoedd Cynnar Cymru yw Panel yr Aelodau.

BETH MAE PANEL YR AELODAU YN EI WNEUD?

Gwahoddir panel yr aelodau i gwrdd yn rhithiol â Dave Goodger, Prif Swyddog Gweithredol ychydig o weithiau'r flwyddyn i sgwrsio am y materion llosg sy'n ymwneud â'u hunain a'r sector, neu i rannu eu meddyliau drwy e-bost os yw hynny'n fwyaf cyfleus. Gofynnwn i'n panelwyr roi eu meddyliau a'u hadborth i ni ar bob math o bethau rydyn ni'n eu gwneud, a sut rydyn ni'n datblygu ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. O'r hyn y mae bod yn aelod o'r Blynyddoedd Cynnar Cymru yn ei olygu iddynt, i'r cynnyrch sydd gennym yn ein siop, ein rhaglen hyfforddi, y cyfathrebu a'r gefnogaeth a ddarparwn, bydd barn panelwyr ein Haelodau yn ein helpu i sicrhau bod eich aelodaeth Blynyddoedd Cynnar Cymru mor werthfawr â phosibl a bod eich barn yn cael ei throsglwyddo mewn cyfarfodydd sydd gennym yn rheolaidd gyda Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill

SUT I DDOD YN BANELYDD AELODAU

Rydyn ni'n chwilio am bobl o bob oed, cefndir a swydd. Os ydych yn hoffi sŵn hyn byddem wrth ein boddau'n clywed gennych

Am sgwrs anffurfiol am fod yn Banelydd aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru cysylltwch â:

Maggie Kelly, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol, Blynyddoedd Cynnar Cymru ar: [email protected] neu ffonio: 07969 615340

Neu Dave Goodger, Prif Swyddog Gweithredol, Blynyddoedd Cynnar Cymru ar: [email protected] neu ffonio: 07818 404222 neu 07806 617154

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi ymrwymo i fod yn sefydliad amrywiol a gwirioneddol gynhwysol. Er mwyn cofleidio'r diwylliant hwn o amrywiaeth, dylai Panel ein Haelodau adlewyrchu ein haelodau a'r gymdeithas yr ydym yn ei gwasanaethu a'i chefnogi, waeth beth fo'u hoedran, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, galluoedd corfforol, anableddau neu arferion crefyddol. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth unigol ac yn mynd ati i adeiladu Panel Aelodau amrywiol yma yn y Blynyddoedd Cynnar Cymru ac rydym yn croesawu ceisiadau o ystod eang o gefndiroedd.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)