Cynllunydd Hyfforddiant

Nod y dudalen hon yw cynnig cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau sy'n cefnogi arfer dda yn y blynyddoedd cynnar

Rydym yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb a rhithwir trwy ein cynllunydd hyfforddiant isod a gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o gyfleoedd i ddysgu yn ein hadran dysgu rhithwir.

  • Cyfrifoldeb y sawl sy'n mynychu yw darparu cyfeiriad e-bost, bod yn ymwybodol o'r rhesymau dros wneud hynny a chytuno i ddata gael ei ddefnyddio. Gan y bydd pob gohebiaeth yn cael ei anfon drwy ebost, sicrhewch fod y manylion yn cael eu cadw'n gyfredol os gwelwch yn dda.
     
  • Os oes angen i chi ganslo archeb, rhaid gwneud hynny o leiaf 24 awr cyn dyddiad ac amser dechrau'r cwrs. Gellir gwneud hyn drwy anfon e-bost at [email protected](link sends e-mail). Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnig lle i unrhyw un ar y rhestr aros ac i’r hyfforddwyr gael y rhestr bresenoldeb ddiweddaraf er mwyn paratoi ar gyfer y sesiwn.

Plis darllenwch ein telerau ac amodau yn llawn cyn archebu lle ar unrhyw ddigwyddiad.

Polisïau / Gweithdrefn a Busnes
Dyddiad CychwynGorffenTeitl y CwrsHyfforddwrAr gau
05/10/229:3012.30Cost Diogelu  New Pathways
Nod  y cwrs lefel cyflwyno yw sicrhau fod unrhyw un sy’n gweithio o fewn blynyddoedd cynnar yn ymwybodol o’r wahanol agweddau a gofynion diogelu plant yng Nghymru 
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
10/10/2213:3015:30Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol – Ei Gael yn Iawn!
Mae’r sesiwn yn anelu at wella dealltwriaeth pobl o’r gofynion cyfreithiol mewn perthynas â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r gweithrediadau sydd raid eu gwneud i gydymffurfio
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
07/11/2217.0019.00Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol – Ei Gael yn Iawn!
Mae’r sesiwn yn anelu at wella dealltwriaeth pobl o’r gofynion cyfreithiol mewn perthynas â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r gweithrediadau sydd raid eu gwneud i gydymffurfio
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsArchebwch
lle ar-lein
29/11/229.0013.00Diogelu Lefel 3
Nod y cwrs hwn yw sicrhau fod y rhai sy’n cymryd rhan yn deall cyfnodau’r broses ddiogelu yn dilyn adroddiad
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
Llesiant - Byddwch eich hunain gorau
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
13/10/229.3012.30

Datblygu Deallusrwydd Emosiynol yn y Blynyddoedd Cynnar  

27/10/229.3012.30
03/11/229.3012.30
HyfforddwrCatherine Corry
Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i bobl sy'n gweithio gyda phlant ifanc ddatblygu'u sgiliau, eu galluoedd, eu deallusrwydd emosiynol eu hunain a dangos ymarfer gorau model rôl, hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf heriol, gyda chysondeb. Mae hwn yn gwrs tair rhan
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
Uniholion Iach a Hyderus
DyddiadCychwynGorffenTeitl y Cwrs

Ar gau

12/09/2218.0020.00Amser te gydag Alice Sharp
Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wrth eu bodd yn eich gwahodd i 'Amser te gydag Alice Sharp'. Ymunwch a ni i rannu mewn sgwrs fyfyriol ynghylch creu 'Addyseg Myfyriol o Chwarae'.
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad: Casnewydd
DyddiadCychwynGorffenTeitl y Cwrs

Ar gau

16/09/2218.0020.00Amser te gydag Alice Sharp
Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wrth eu bodd yn eich gwahodd i 'Amser te gydag Alice Sharp'. Ymunwch a ni i rannu mewn sgwrs fyfyriol ynghylch creu 'Addyseg Myfyriol o Chwarae'.
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad: Sir y Fflint
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
08/10/229.0013.00Cysylltiad Cyn Cywiriad
17/10/2218:0019:00Sesiwn siarad trwyddo 
Bydd yr hyfforddiant hwn yn cyflwyno syniadau i’r cynrychiolwyr trwy ddefnyddio dulliau sail cysylltiad â pherthynol, a hefyd strategaethau rheoli ymddygiad mwy traddodiadol, fel ffordd o hyrwyddo ymddygiad positif a chefnogi datblygiad cymdeithasol-emosiynol, cadernid a llesiant plant.
Ffi archebu yn berthnasolOnline
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr Gau
22/10/229.3012.30Babi Actif 
Mae’r hyfforddiant yn archwilio mewn dyfnder, datblygiad corfforol a llythrennedd corfforol babanod a phlant ifanc yn ystod eu 1,000 diwrnod cyntaf.
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad:  Bro Morgannwg
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr Gau
25/10/229.3012.30Chwarae, Symud, Ffynnu.
Bydd yr hyfforddiant yn rhoi i’r ymarferwyr yr wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau i gefnogi plant i fod yn ‘gwbl gorfforol’
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad:  Castell-nedd Port Talbot
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
16/11/229.3016.00Babi Actif yn y Gartref – Hyfforddi'r hyfforddwr 
17/11/229.3016.00
Bydd y cwrs hyfforddi deuddydd hwn yn rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen ar ymarferwyr i gyflwyno'r rhaglen 6 wythnos Babi Egnïol yn y Cartref, llythrennedd corfforol i deuluoedd
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad: Prestatyn
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
26/11/229.3012.30Babi Actif yn y Cartref
Mae’r hyfforddiant yn archwilio mewn dyfnder, datblygiad corfforol a llythrennedd corfforol babanod a phlant ifanc yn ystod eu 1,000 diwrnod cyntaf.
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad: Caerffili
Ysbrydolwyd gan Gywreinrwydd
Hyfforddwr: Nia Beynon
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
29/09/2218.0020.00Bocs Botymau Penigamp Mam-gu! Y perffaith amherffaith - byd swynol rhannau rhydd!   
Os ydych yn credu fod plant angen cyfle i gael eu cyflwyno gyda chyfleoedd di-ri er mwyn dylunio, creu a dysgu ond yn ansicr ble i ddechrau neu eisiau dysgu sut mae plant yn elwa go iawn o chwarae rhannau rhydd, yna dewch draw i'r sesiwn hon i gael eich ysbrydoli ymhellach! 
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad: Caerdydd
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
22/11/2218.0020.00Cael yr amgylchedd cywir
Creu amgylchedd blynyddoedd cynnar o ansawdd ble mae plant ac ymarferwyr yn ffynnu. Mae’r amgylchedd yn chwarae rôl allweddol mewn datblygiad. Byddwn yn ymchwilio i’r ‘tri amgylchedd’ ac yn canfod ffyrdd o addasu ymarfer presennol i dalu sylw i anghenion presennol y plant ac ymarferwyr. 
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad: Casnewydd
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsArchebwch
lle ar-lein
19/01/239.3012.30Caru’r Iaith! Teimlo wedi’ch nerthu i ddefnyddio'r Gymraeg ac ieithoedd eraill
Yn y sesiwn hyfforddi hon, byddwn yn edrych ar fanteision dwyieithrwydd (a mwy!) ac os yw'n cael ei gyflwyno ar oedran cynnar, sut mae hyn yn gallu newid bywydau plant am byth.
Ffi archebu yn berthnasolLleoliad: Ystrad Mynach
Dysgwyr Galluog Uchelgeisiol
Dyddiad CychwynGorffenTeitl y CwrsHyfforddwrAr gau
27/09/229.3011.30Rhyngweithiau Positif
HyfforddwrJenny Barber
Bydd y cwrs hwn yn archwilio sut mae plant yn dysgu iaith a chyfnodau datblygu
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
27/09/2213.0015.00Arsylliadau o Ansawdd
HyfforddwrJenny Barber
Mae arsylwi’n declyn hanfodol sy’n helpu ymarferwyr i dalu sylw i anghenion datblygiad blynyddoedd cynnar. 
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
05/10/2218.0020.00Cymraeg mewn Gofal
HyfforddwrMatt Anthony
Ymunwch â Matt Anthony, Swyddog Datblygu'r Gymraeg Blynyddoedd Cynnar Cymru i drafod ac archwilio Deddfwriaeth, Polisi Llywodraeth Cymru a Safonau'r Gymraeg 
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
06/10/229.3011.30Ymddygiad dwy flwydd oed
HyfforddwrJenny Barber
Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar sut mae ymarferwyr blynyddoedd cynnar yn gallu gweithio'n effeithiol gyda rhai dwy flwydd oed
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
06/10/2213.0015.00Y Cyfan ynghylch Ddatblygiad Plentyn – Cyfnod nid Oedran
HyfforddwrJenny Barber
Mae’r cwrs hwn yn trafod y pwysigrwydd o ddeall datblygiad plentyn er mwyn ein galluogi i gefnogi taith ddatblygiadol plant yn effeithiol 
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
20/10/2218.0020.30Dull ymarferol o Adrodd Stori
Hyfforddwr:Laura Henry-Allain MBE
Mae’r cwrs hwn  yn anelu at ysbrydoli ymarferwyr Ysbrydoli a Nerthu i ddarparu cyfleoedd ystyrlon, dilys i blant a theuluoedd i adnabod eu hunain mewn llenyddiaeth ac i ddathlu eu hunigrwydd gan ddefnyddio’r eirfa gywir am ein gwahaniaethau anhygoel. 
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
21/11/2218.0020.00Sgyrsiau anodd gyda Rhieni
Bydd y cwrs hwn yn trafod y ffordd orau o gysylltu â rhieni gan ddefnyddio strategaethau cyfathrebu effeithio wedi’u 
Ffi archebu yn berthnasolAr-lein
Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
21/09/2216:0018:00Nodi anghenion, sgiliau a chynnydd dysgwyr trwy arsylwi a chynllunio
HyfforddwrDebbie Keyte - Hartland
Bydd y weminar hon yn helpu cyfranogwyr i asesu a gwerthuso’u systemau o arsylwi a chynllunio.
Am ddimAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsHyfforddwrAr gau
19/10/2216:0018:00Chwarae a Dysgu yn yr Awyr Agored:  Ymgysylltu datblygu’r dychymyg, creadigrwydd a chywreinrwydd
HyfforddwrDebbie Keyte - Hartland
Ystyrir chwarae a dysgu yn yr awyr agored yn rhan hanfodol o’r diwrnod a dylai fod cyn hired ac mor gyfoethog â phosibl.  
Am ddimAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
08/11/229.3015.30Dysgu Sgematig
HyfforddwrStella Louis
Mae hyn yn broses raddol o ail adrodd profiadau a chasglu gwybodaeth sy’n arwain at blant yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch cydsyniadau penodol, yn eu galluogi i wreiddio dysgu, dyna pam mae sgemas mor bwysig.
Am ddimAr-lein
DyddiadCychwynGorffenTeitl y CwrsAr gau
16/11/2216.0018.00Adeiladau Hyder adeg Archwiliad
HyfforddwrDebbie Keyte - Hartland
Mynegi eich gweledigaeth, addysgeg ac ymarfer mewn datblygu dysgu dilys ac ystyrlon
Am ddimAr-lein

 

Lawrlwythwch gopi o’n cynllunydd hyfforddiant isod:

DolenGwybodaeth

Cwricwlwm i Gymru 2022 adnoddau hyfforddi


Datblygwyd gan Cwlwm, mae’r cwrs yma yn cynnig cyflwyniad clir a hwyliog i fethodoleg a datblygiad Cwricwlwm i Gymru 2022.

Aelodau yn unigearlyyears.wales
Aelodau mewngofnodwch i gael mynediad
Gwybodaeth a fideos i gefnogi’r daith.


Mae’r daith ddysgu proffesiynol wedi’i datblygu i helpu i arwain ysgolion trwy’r agweddau strwythurol a dysgu proffesiynol er mwyn paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. Mae’n eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd trwy’r gwahanol fodelau ar gyfer dysgu proffesiynol, a chynllunio taith eich ysgol eich hun.
 

Allanolhwb.gov.wales

 

Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol

 


Mae DARPL yn dwyn ynghyd dîm amrywiol o ddarparwyr sydd â phrofiad byw a phroffesiynol drwy hwb dysgu ac adnoddau proffesiynol sydd â safbwynt Cymreig o ran codi ymwybyddiaeth amlddisgyblaethol o hiliaeth, wrth i ni weithio gyda'n gilydd yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Dysgu proffesiynol i'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg i feithrin dealltwriaeth o ymarfer gwrth-hiliol a'i ddatblygu

Allanoldarpl.org

Modiwlau dysgu proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen


Cyfres o fodiwlau a gynlluniwyd i gynorthwyo ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen i fyfyrio ar ymarfer a darpariaeth yn y meysydd canlynol: Dysgu yn yr awyr agored; Datblygiad plant; Cyfnodau pontio; Arsylwi; Chwarae a dysgu sy’n seiliedig ar chwarae; Dysgu dilys a phwrpasol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys llawlyfr Cyflwyniad, y bydd angen ei ddeall cyn ymgymryd â'r dysgu yn y modiwlau, yn ogystal â chanllaw o gwestiynau cyffredin
 
Allanolhwb.gov.wales
Hyfforddiant Prevent
Mae'r adnodd hwn yn cynnwys 4 fideo byr (gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales) i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r Dyletswydd Prevent yng Nghymru. Mae’r canllawiau statudol yn cyfeirio at bwysigrwydd hyfforddiant ymwybyddiaeth Prevent i arfogi staff i adnabod plant sydd mewn perygl o gael eu denu i derfysgaeth ac i herio syniadau eithafol.
 
Allanolhwb.gov.wales

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)